FOB 96-210

Afslag på tilbagebetaling af fejlagtigt indbetalte forsikringspræmier til en frivilig dagpengeforsikring

01-01-1996

En selvstændigt erhvervsdrivende klagede over Den Sociale Ankestyrelses afslag på at tilbagebetale forsikringspræmier som var indbetalt fejlagtigt til den frivillige dagpengeforsikring. Efter at den erhvervsdrivende havde omdannet sin enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab, var han ikke længere dækket af forsikringen. Dette blev først klart for ham knap fire år efter virksomhedsomdannelsen da han forsøgte at anmelde et sygdomstilfælde til forsikringen.

Ombudsmanden udtalte i forbindelse med spørgsmålet om tilbagebetaling af forsikringspræmier at forholdet mellem den selvstændige erhvervsdrivende og Ankestyrelsen delvist er reguleret af offentligretlige regler og delvist af privatretlige regler. Ombudsmanden mente at Ankestyrelsen havde afslået tilbagebetaling uden at foretage en vurdering af om forsikringstageren på baggrund af bl.a. almindelige formueretlige grundsætninger var berettiget til at få tilbagebetalt præmien. Ombudsmanden henstillede til Ankestyrelsen at genoverveje sin praksis således at den blev bragt i overensstemmelse med almindelige formueretlige grundsætninger, og at genoptage behandlingen af mandens sag om tilbagebetaling af forsikringspræmier da det ikke kunne lægges til grund at Ankestyrelsen havde foretaget en konkret vurdering. (J.nr. 1994-2789-025).