FOB 96-122

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

15-12-1996

En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en psykiatrisk afdeling. Klageren ønskede at indkalde sygeplejerskerne som vidner i en sag anlagt mod tre læger.

Københavns Amt havde over for Indenrigsministeriet oplyst at kvinden havde overfuset adskillige ansatte i amtet og opsøgt den behandlende skadestuelæge på dennes privatadresse. Kvinden havde løbende under sagens behandling bestridt disse oplysninger om chikane og trusler.

Indenrigsministeriet mente ikke at ministeriet kunne kritisere amtskommunens vurdering af at der forelå begrundet mistanke om at udlevering af de pågældende navne kunne medføre at de pågældende blev udsat for chikane fra kvinden. Hensynet til sygeplejerskerne begrundede således afvisningen af at udlevere navnene, jf. offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6.

Ombudsmanden udtalte at anvendelsesområdet for offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6, er meget snævert. Anvendelsen af denne bestemmelse forudsætter at undtagelse fra aktindsigt er absolut påkrævet af hensyn til beskyttelsen af private eller offentlige interesser.

Ombudsmanden mente på den baggrund at ministeriet burde have indhentet nærmere oplysninger fra amtskommunen om kvindens opførsel over for personalet, herunder søgt oplysninger direkte fra de forulempede.

Ombudsmanden henstillede til Indenrigsministeriet at sagen blev genoptaget.

(J.nr. 1996-1203-409).

Klik på linket til højre for at læse hele redegørelsen.