FOB 96-203

Lægekonsulents habilitet.

01-01-1996

En kvinde klagede bl.a. over at en overlæge der havde undersøgt hende i forbindelse med en arbejdsskadesag, også havde medvirket som lægekonsulent ved behandlingen af hendes førtidspensionssag.

Ombudsmanden udtalte at det forhold at overlægen ikke deltog i det nævnsmøde hvori afgørelsen blev truffet, og det forhold at nævnets afgørelse ikke alene blev truffet på baggrund af overlægens vurderinger, var uden betydning for vurderingen af spørgsmålet om habilitet. Disse forhold havde kun betydning ved vurderingen af retsvirkningen af inhabilitet.

Ombudsmanden udtalte endvidere at selve det forhold at overlægen tidligere havde undersøgt kvinden ikke kunne føre til at han var inhabil. Undersøgelserne indgik ikke i pensionssagen, og overlægens opgave som lægekonsulent medførte ikke at han skulle kontrollere rigtigheden af resultatet af sine egne undersøgelser. Overlægen kunne herefter ikke anses for inhabil. (J.nr. 1995-869-040).