FOB 96-326

Behandling af eksamensklage. Quorum

01-01-1996

Ombudsmanden kritiserede på flere punkter et universitet og Undervisningsministeriet for behandlingen af en klage over bedømmelsen af et speciale. Ombudsmanden udtalte bl.a. at universitetet burde have sendt sagen til Undervisningsministeriet til afgørelse.

Ombudsmanden fandt det endvidere beklageligt at universitetet ikke traf afgørelse vedrørende klage over forhold der ikke faldt ind under eksamensklagebekendtgørelsens område, og kritiserede Undervisningsministeriet for ikke at have påtalt de nævnte forhold over for universitetet.

Ombudsmanden var ikke enig med myndighederne i deres afgrænsning af klagepunkter som henholdsvis faglige og retlige, og ombudsmanden kritiserede derfor at afvisning af (dele af) klagen til dels var sket med en forkert begrundelse.

Klageren fik senere aktindsigt i et brev der ikke var blandt de sagsakter ombudsmanden modtog i forbindelse med sin behandling af sagen. Heraf fremgik at der var begået en ekspeditionsfejl. Undervisningsministeriet oplyste at ministeriet havde meddelt universitetet at det fandt ekspeditionsfejlen højst uheldig - en betegnelse ombudsmanden var enig i. (J.nr. 1995-1076-712).