FOB 96-185

Meddelelse af afgørelser om modregning

01-01-1996

Ombudsmanden bad under henvisning til ombudsmandslovens § 6, stk. 5, Told- og Skattestyrelsen om en udtalelse om fremgangsmåden i forbindelse med meddelelser af afgørelser om modregning. Anledningen var en konkret sag hvor en region havde givet en borger meddelelse om en modregning der var begæret af en kommune. Afgørelsen om modregning fremstod dog som om den var truffet af regionen.

I sit svar bekræftede styrelsen at fremgangsmåden blev anvendt generelt. Styrelsen henviste til at fremgangsmåden var praktisk begrundet da staten (regionen) var udbetalende myndighed.

Ombudsmanden udtalte at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fravige hovedreglen om at underretning om en afgørelse skal gives af den myndighed der afgør sagen, og at styrelsens fremgangsmåde måtte anses for betænkelig i lyset af de almindelige principper om inhabilitet.

Ombudsmanden henstillede derfor at meddelelser om modregning i tilfælde hvor afgørelse herom træffes af kommunen, fremover også gives af kommunen selv. (J.nr. 1995-643-209).