FOB 92-325

Censorbeskikkelse til skriftlig handelsskoleeksamen ikke sket efter gældende regler.

01-01-1992

A klagede for 10 elever ved en handelsskole over, at Undervisningsministeriet ikke havde fundet grundlag for at bestemme, at der skulle foretages en omprøve eller omcensur af en skriftlig eksamen, der var afholdt på handelsskolen i juni måned 1991. Eksamensbesvarelserne var blevet bedømt af fagets lærer og en af Undervisningsministeriet beskikket censor i fællesskab, selv om det fremgik af den dagældende bekendtgørelse, at eksamensbesvarelserne skulle bedømmes af to eksterne censorer, beskikket af Undervisningsministeriet.

Ombudsmanden udtalte, at han fandt det meget beklageligt, at Undervisningsministeriet ved en fejl overså en ny bekendtgørelse og beskikkede censorer efter de hidtil gældende regler, d.v.s. én censor til den skriftlige eksamen. Ombudsmanden henstillede til Undervisningsministeriet at foranledige, at handelsskolen foretog en ny bedømmelse af A's og de øvrige klageres eksamensbesvarelser, hvor reglerne om to eksterne censorer blev iagttaget. (J. nr. 1992-640-719).