FOB 92-112

Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille

01-01-1992

I december måned 1991 aflagde ombudsmanden inspektionsbesøg på Statsfængslet i Vridsløselille.

Ombudsmanden kritiserede på en række punkter de bygningsmæssige forhold i statsfængslet, herunder gymnastiksalen, som han betegnede som ganske utidssvarende, og isolationsafdelingens gårdtursareal.

På foranledning af de indsattes talsmænd kommenterede ombudsmanden nogle besparelser inden for skole- og fritidsområdet.

I forbindelse med inspektionen modtog ombudsmanden fra statsfængslet rapportmateriale for repræsentative perioder vedrørende disciplinærsager, anvendelse af håndjern, enrumsanbringelse, sikringscelleanbringelse, magtanvendelse, videregående visitation af besøgende og brevveksling og besøg. Gennemgangen gav anledning til såvel henstillinger som kritik. Ombudsmanden konstaterede på baggrund af gennemgangen, at der eksisterede en forskel mellem praksis i Statsfængslet i Vridsløselille og Statsfængslet i Horsens med hensyn til anvendelse af nogle af de omtalte tvangsmidler. (For så vidt angår praksis i Statsfængslet i Horsens henvises til FOB 1990.129-144 og nedenfor pkt. 15 b), c), d) og e)).

Ombudsmanden bad oplyst, om denne forskel gav direktoratet anledning til at foretage noget med henblik på at sikre, at der følges en mere ensartet praksis i statsfængslerne.

(J. nr. 1991-2038-615).