FOB 92-96

Aktindsigt i koncernledelses dokumenter.

01-01-1992

A klagede over afslag på aktindsigt i bilag til en skrivelse fra Industriministeriet (IDM) til Forbrugerstyrelsens direktør. Aktindsigt blev nægtet med henvisning til, at de udbedte dokumenter havde karakter af intern brevveksling inden for IDM's koncernledelse, der bestod af departementschefen, to afdelingschefer og de 8 styrelseschefer.

Ombudsmanden udtalte, at en koncernledelse - under visse betingelser og inden for visse grænser - må anerkendes som en del af et ministeriums departement med den konsekvens, at udveksling af dokumenter inden for koncernledelsen og mellem koncernledelsen og departementets øvrige enheder må betragtes som intern i relation til forvaltningsloven § 7. Betingelserne er, at der foreligger klare formelle regler om, hvilke personer der indgår i koncernledelsen eller yder sekretariatsbistand hertil; og det skal være angivet, hvilke spørgsmål koncernledelsen kan eller skal beskæftige sig med. Endvidere skulle brevvekslingen i formen klart fremtræde som stilet til et medlem af koncernledelsen.

Ombudsmanden fandt på den baggrund ikke grundlag for at kritisere IDM's afslag på aktindsigt, men henstillede til IDM at gennemføre en klarere (formel) markering af, hvornår et dokument vedrørte koncernledelsen, til forskel fra departementets og styrelseschefernes øvrige opgaver. (J. nr. 1990-1572-39).