FOB 92-192

Aktindsigt i "gebyrsagen". Interne arbejdsdokumenter. Ekstraheringspligt

01-01-1992

A påklagede et afslag på anmodning om aktindsigt i to notitser om den såkaldte "gebyrsag" udarbejdet af Justitsministeriets Lovafdeling, samt et udkast til brev med bilag udarbejdet af Lovafdelingens chef. Brevet indeholdt bl.a. meningsudvekslinger vedrørende hjemmelsgrundlaget for visse gebyrer samt en gengivelse af en telefonsamtale mellem vicerigspolitichefen og Lovafdelingens chef. Afslaget var begrundet med en henvisning til offentlighedslovens § 7 om interne dokumenter.

Ombudsmanden udtalte, at de to notitser, som udelukkende indeholdt en gengivelse af Lovafdelingens synspunkter vedrørende "gebyrsagen" og forslag til, hvorledes sagen burde gribes an, måtte betragtes som udarbejdet til ministeriets eget brug, hvorfor de i medfør af § 7 kunne undtages fra aktindsigt. For så vidt angik brevet kunne det overvejes, om den del, der indeholdt en fremstilling af ministeriets drøftelser af de retlige problemer i forbindelse med de nævnte gebyrer var omfattet af ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 11. Såfremt formålet med § 7 - at begrænse adgangen til aktindsigt af hensyn til den interne beslutningsproces - skulle tilgodeses, måtte § 11 forstås med den begrænsning, at også interne beskrivelser af interne diskussionsforløb ansås for undtaget i henhold til § 7.

For så vidt der forelå et notat i henhold til § 6 om den nævnte telefonsamtale, var notatet omfattet af retten til aktindsigt, jf. § 8, nr. 2. Udkastets gengivelse af telefonsamtalen måtte i øvrigt anses for omfattet af § 11, stk. 1, hvorfor ministeriet burde have overvejet, om der var grundlag for efter denne bestemmelse at meddele aktindsigt i denne del af udkastet.

(J. nr. 1992-1153-601).