FOB 92-79

Aktindsigt i mødereferater fra Det rådgivende Fiskeriudvalg. Udvalget selvstændig myndighed?

01-01-1992

A anmodede Fiskeriministeriet (FM) om aktindsigt i referater af møder afholdt i Det rådgivende Fiskeriudvalg (FU). FM afslog anmodningen under henvisning til, at referaterne måtte betragtes som interne arbejdsdokumenter i henhold til OFL § 7. Udvalget var efter FM's opfattelse ikke en selvstændig myndighed, men fungerede som en integreret del af ministeriet.

Bl.a. under henvisning til at FU er oprettet ved lov og tillagt nærmere angivne funktioner i forhold til ministeriet, udtalte ombudsmanden, at udvalget efter hans mening utvivlsomt må betragtes som en selvstændig myndighed i forhold til FM.

Ombudsmanden konkluderede derfor, at dokumenter, der udveksles mellem FU og FM, som udgangspunkt er undergivet aktindsigt. Ombudsmanden fandt ikke, at FM's varetagelse af sekretariatsopgaver kunne undtage dokumenterne fra aktindsigt i medfør af OFL § 10, nr. 4, idet referaterne var blevet videregivet udover udvekslingen i forbindelse med sekretariatsfunktionen.

Ombudsmanden henstillede til FM at træffe en ny afgørelse i sagen. (J. nr. 1992-690-301).