FOB 92-330

Ytringsfrihed for institutionsleder.

01-01-1992

A, der var cheflæge på et lokalt sygehus, udtalte sig på et politisk møde om overflytningen af en afdeling til et andet sygehus. Dagen efter blev det foreholdt A på et møde med amtskommunens ledelse, at han havde handlet illoyalt ved at udtale sig om sagen på mødet dagen før.

Ombudsmanden fandt, at ledelsen af relativt selvstændige offentlige institutioner - som f.eks. hospitaler - har en i det væsentlige fri adgang til over for offentligheden at fremlægge synspunkter såvel på egne som på institutionens vegne.

Ombudsmanden bemærkede, at cheflægen som andre offentligt ansatte var undergivet en overordnet myndigheds bestemmelse om, hvorvidt han må udtale sig på institutionens vegne, og om hvad han i givet fald må sige. Denne instruktionsadgang har kun betydning, såfremt den faktisk er udnyttet i form af udtrykkelige meddelte begrænsninger i adgangen til at ytre sig offentligt på forvaltningens vegne.

Ombudsmanden fandt ikke, at der på forhånd var meddelt sygehusledelsen nogle begrænsninger med hensyn til adgangen til at udtale sig offentligt om sammenlægningssagen. A havde således været berettiget til at udtale sig offentligt om sagen, og amtskommunens ledelse havde ikke haft grundlag for at rette bebrejdelser mod ham i den anledning. (J. nr. 1991-2283-42).