FOB 92-203

Post- og Telegrafvæsenets afslag på aktindsigt i internt arbejdsdokument.

01-01-1992

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet (P&T) udlejede ved kontrakt i 1983 en lejlighed i en post- og telegrafbygning til A. I 1988 besigtigede en overpostmester (B) lokalerne på postkontoret for at bedømme pladsforholdene. Ved samme lejlighed havde B en samtale med A bl.a. om A's mulighed for at finde en ny bolig. B udarbejdede et referat af samtalen, som tillige indeholdt en beskrivelse af postkontoret, en vurdering af pladsforholdene samt en indstilling om at stille opsigelsen af A i bero et stykke tid.

P&T opsagde senere lejemålet, og A anmodede herefter om aktindsigt i B's referat. P&T afslog anmodningen under henvisning til, at notatet var et internt arbejdsdokument.

Ombudsmanden fastslog, at der var tale om et internt arbejdsdokument, der som udgangspunkt var undtaget fra aktindsigt ifølge offentlighedslovens § 7. Ombudsmanden konkluderede imidlertid, at dokumentet overvejende var udarbejdet for at skabe klarhed over en række faktiske omstændigheder samt sikre bevis for samtalens indhold, og at dokumentet derfor efter en samlet vurdering var omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 8. Ombudsmanden henstillede til P&T at træffe en ny afgørelse. (J. nr. 1991-2109-519).