FOB 92-301

Aktindsigt i embedslæges redegørelse vedrørende fødsel i arrest.

01-01-1992

A anmodede om aktindsigt i en embedslæges redegørelse vedrørende en fødsel i et arresthus, men fik afslag fra embedslægen og Sundhedsministeriet (SUM) under henvisning til offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr.1, om enkeltpersoners private forhold. I en udtalelse til ombudsmanden henviste SUM endvidere til offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 3, angående sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, eller denne bestemmelses analogi.

Det gav ikke ombudsmanden anledning til bemærkninger, at SUM havde afslået at give aktindsigt i redegørelsens resume over sagens faktiske omstændigheder, idet oplysningerne om kvindens forhold fandtes omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1. Ombudsmanden fandt imidlertid ikke, at SUM kunne meddele afslag på aktindsigt efter § 13, stk. 1, nr. 3, i konklusionen med en kritisk bedømmelse af en vagtlæges og en jordemoders indsats, idet sundhedsvæsenets tilsynsmyndigheder ikke har adgang til at rejse sag om disciplinær forfølgning over for de omhandlede medicinalpersoner. Ombudsmanden henstillede til SUM at meddele aktindsigt i redegørelsens konklusion.

SUM underrettede senere ombudsmanden om, at ministeriet havde meddelt A aktindsigt i redegørelsens konklusion. (J. nr. 1992-664-401).