FOB 92-72

Aktindsigt i dokumenter vedrørende Fiskerikontrollen - sagsbehandlingstid m.m.

01-01-1992

En journalist A anmodede Fiskeriministeriet (FM) om aktindsigt i bestemte dokumenter vedrørende Fiskerikontrollen (FK). Efter 2½ måned blev A's begæring delvist behandlet.

A klagede dels over den lange tid, der var medgået til behandlingen af aktindsigtsbegæringen, dels over at FM havde udeladt passager i de udleverede dokumenter.

FM begrundede den lange sagsbehandlingstid med, at det havde været nødvendigt at konsultere Justitsministeriet (JMT) samt med forskellige ressourcebetragtninger. De udeladte passager begrundede FM med kontrolhensyn.

Ombudsmanden redegjorde for de særlige hensyn, der kan begrunde en udsættelse af behandlingen af en begæring om aktindsigt. Det gav ikke ombudsmanden anledning til bemærkninger, at JMT blev konsulteret i sagen. FM kunne derimod ikke - under henvisning til dokumentmaterialets omfang, der var relativt beskedent - udsætte afgørelsen om aktindsigt. Heller ikke FM's henvisning til den almindelige prioritering af arbejdsopgaverne i ministeriet eller den presseomtale, og det heraf følgende behov for betjening af Folketinget, Fiskerikontrollen var genstand for, kunne begrunde sagsbehandlingstiden. Ombudsmanden fandt det således meget beklageligt, at FM anvendte 2½ måned til behandlingen af aktindsigtsbegæringen, herunder specielt, at der gik over 1 måned, fra høringen af Justitsministeriet fandt sted, til aktindsigtsbegæringen blev (delvis) imødekommet.

Efter en gennemgang af de udleverede dokumenter udtalte ombudsmanden, at han fandt det tvivlsomt, om alle de udeladte oplysninger var af en sådan karakter, at det var nødvendigt at hemmeligholde dem af hensyn til gennemførelsen af offentlig kontrol. Ombudsmanden henstillede, at FM gennemgik dokumenterne endnu engang. (J. nr. 1992-272-301).