FOB 92-199

Alsidighedsforpligtelsen ved TV-udsendelse om EF-unionen.

01-01-1992

A klagede over Danmarks Radios (DR's) programlægning frem til folkeafstemningen om EF-unionen d. 2. juni 1992. Baggrunden for klagen var, at langt den overvejende del af deltagerne i en række optaktsudsendelser, der indgik i den samlede programlægning, var kendt som tilhængere af EF-unionen, hvilket efter A's opfattelse indebar en tilsidesættelse af DR's alsidighedsforpligtelse.

Efter ombudsmandens opfattelse måtte den alsidighedsforpligtelse, der i medfør af radiolovens § 6, stk. 1, gælder for DR's programvirksomhed, indebære, at der tilstræbtes en nogenlunde ligevægt af synspunkter for og imod forslaget om tiltrædelse af EF-unionen - også i optaktsudsendelserne taget for sig. Der kunne efter ombudsmandens opfattelse rejses tvivl om, hvorvidt optaktsudsendelserne opfyldte alsidighedskravet.

DR fremhævede, at udsendelsernes sigte var oplysning om traktatens indhold og dermed det forslag, der var lagt ud til folkeafstemning. Det faglige journalistiske skøn, der lå til grund for DR's vurdering af, at den valgte form tilgodeså oplysningsformålet bedst muligt, havde ombudsmanden ingen forudsætninger for at kritisere.

Ombudsmanden fandt, at alsidighedshensynet i nogen måde var blevet underordnet oplysningsformålet. Hensynet til varetagelse af oplysningsformålet og hensynet til alsidighedsforpligtelsen måtte anses for at være generelt ligeværdige. I tilfælde af en konflikt mellem de to hensyn måtte der nødvendigvis ske en afvejning. En sådan afvejning tilkommer det normalt ikke ombudsmanden at kritisere, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Ombudsmanden fandt på denne baggrund ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere DR's programlægning. (J. nr. 1992-808-522).