FOB 92-307

Udenrigsministeriets indhentelse af oplysninger fra PET i ansættelsessager. Samtykkeerklæring.

01-01-1992

På baggrund af en konkret sag rejste ombudsmanden i henhold til ombudsmandslovens § 6, stk. 1, spørgsmål vedrørende proceduren i forbindelse med sikkerhedsundersøgelse af personer, der ansættes i Udenrigsministeriet (UM).

Det blev oplyst, at UM i forbindelse med ansættelse af personale, der forventes at blive beskæftiget med klassificeret materiale, beder Politiets Efterretningstjeneste (PET) oplyse, om vedkommende er politiet bekendt. PET retter herefter henvendelse til Det Centrale Kriminalregister (DCK) og lægger de indhentede oplysninger på en specielt i PET oprettet sag om undersøgelse af den pågældende persons forhold. Herfra videregives oplysningerne til UM.

Idet oplysningerne ikke bliver videregivet direkte fra DCK til UM, men fra den hos PET specielt oprettede sag, fandt ombudsmanden, at videregivelsen ikke var omfattet af lov om offentlige myndigheders registre.

Derimod fandt ombudsmanden, at indhentelsen og videregivelsen af personoplysninger var omfattet af forvaltningslovens §§ 28 og 29. Det var ombudsmandens opfattelse, at der ved ansøgerens underskrift på en oplysningsblanket forelå fornødent samtykke både til UM's indhentelse og PET's videregivelse af oplysninger. (J. nr. 1989-128-40).