Udlændingemyndighederne giver afviste familiemedlemmer en ny chance

11-03-2009

Nogle af de omkring 50 familiemedlemmer til danske statsborgere der i årene 2002-2008 fik afslag på familiesammenføring efter EU-retten, kan måske alligevel få lov til at komme til Danmark. Baggrunden er at 2 domme fra EF-domstolen fra 2007 og 2008 har vist at de danske udlændingemyndigheders praksis har været for snæver (se Fakta). Myndighederne har efterfølgende ændret deres praksis og har nu besluttet at se på de gamle sager igen.

Tidligere har udlændingemyndighederne afvist at være forpligtede til af egen drift at undersøge om der skulle ændres på de gamle afgørelser. Borgerne har derfor selv måttet gøre opmærksom på deres sag, hvis de mente at praksisændringen kunne føre til at sagen nu kunne få et andet udfald.

Folketingets Ombudsmand indledte i december 2008 en undersøgelse af sagen. Herefter ændrede udlændingemyndighederne opfattelse og vil nu se på de gamle sager.

”Det er absolut rimeligt at myndighederne gennemgår sagerne igen i lyset af den ændrede praksis. Udlændingemyndighederne kan nemt finde sagerne frem igen, og det er det rigtige at gøre”, siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

I brevet til ombudsmanden oplyser Integrationsministeriet at de borgere som får deres sag genoptaget, vil blive kontaktet af Udlændingeservice.

Ombudsmanden har i dag meddelt ministeriet at han herefter afslutter sin undersøgelse.

Læs ombudsmandens brev til ministeriet her. Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43 eller hos fuldmægtig Janne Lundin Vadmand på tlf. 33 13 25 12.

 

FORLØB 

-  21. november 2008 afsluttede ombudsmanden sin undersøgelse af udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten (den såkaldte vejledningssag). I sin endelige redegørelse skrev ombudsmanden at han eventuelt senere også ville se på spørgsmålet om udlændingemyndighedernes pligt til – af egen drift – at genoptage sager afgjort efter en tidligere praksis.

-  17. december 2008 bad ombudsmanden Integrationsministeriet om en udtalelse vedrørende spørgsmålet. Han pegede i den forbindelse på at Udlændingeservice i forbindelse med udarbejdelsen af sin redegørelse til ombudsmanden i vejledningssagen allerede havde identificeret de sager hvor en genoptagelse kunne være relevant. Læs brevet her.

-  25. februar 2009 meddelte Integrationsministeriet at sagerne ville blive gennemgået på ny.

 

FAKTA 

Et udenlandsk familiemedlem til en dansk statsborger der har udnyttet retten til fri bevægelighed inden for EU/EØS eller Schweiz, f.eks. ved at arbejde i et andet EU-land, har under visse betingelser ret til at blive familiesammenført med den danske statsborger når parterne vender tilbage til Danmark. Dette følger af en mangeårig praksis ved EF-domstolen.

 

2 nyere domme gør det lettere at opnå familiesammenføring:

Eind-dommen blev afsagt den 11. december 2007. Dommens væsentligste konsekvens var at familiesammenføring ikke længere kunne betinges af at den danske statsborger ved sin tilbagevenden til Danmark arbejder eller udfører anden økonomisk aktivitet.

Metock-dommen blev afsagt den 25. juli 2008. Dommen betød at der ikke længere kunne stilles krav om at det udenlandske familiemedlem havde opholdt sig lovligt i det EU/EØS-land eller Schweiz hvor den danske statsborger hidtil havde udnyttet retten til fri bevægelighed.

Begge domme er konstaterende domme. Det betyder at den retstilstand som udledes af dommene, ikke alene gælder for fremtidige sager, men også for tidligere sager afgjort efter ikrafttrædelsen af den fortolkede regel. På den baggrund opstår spørgsmålet om udlændingemyndighederne er forpligtede til af egen drift at genoptage sager afgjort på grundlag af den tidligere praksis.