Nabo til landmand måtte vente næsten 3 år før klage blev taget op

18-05-2009

En miljøgodkendelse af et husdyrbrug på Vestfyn fik i november 2005 en nabo til at klage. Men der skulle gå næsten 3 år før myndighederne begyndte at se på sagen.

 

Naboen klagede over at miljøgodkendelsen var for vidtgående og ikke tog hensyn til naboen. Klagen lå først hos Skov- og Naturstyrelsen i 1 år og 1 måned uden at der skete noget i sagen. Den 1. januar 2007 overtog Miljøklagenævnet opgaven som klageinstans for kommunernes afgørelser på miljøområdet. Derefter gik der 1 år og 9 måneder inden Miljøklagenævnet begyndte at behandle klagesagen.

 

”En sag skal behandles inden for rimelig tid. Men der står ikke noget i lovgivningen om hvad det betyder. Der er dog ikke tvivl om at det overskrider det acceptable at naboen i denne sag måtte vente næsten 3 år før myndighederne begyndte at behandle klagen,” siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Miljøklagenævnet har oplyst at én af grundene til den lange sagsbehandlingstid er den pukkel af sager om husdyrbrug som Miljøklagenævnet overtog fra Skov- og Naturstyrelsen den 1. januar 2007.

 

Miljøklagenævnet har også oplyst at nævnet i december 2008 har fået tildelt ekstra resurser som nævnet vil bruge til at fjerne den pukkel af gamle sager om husdyrbrug – oprindeligt ca. 100 sager – som nævnet overtog fra Skov- og Naturstyrelsen den 1. januar 2007. Nævnet forventer at alle de gamle sager vil kunne afsluttes inden udgangen af 2009.

 

Imens naboen har ventet på svar, har landmanden søgt om en udvidelse af miljøgodkendelsen. Ombudsmanden har derfor bedt Miljøklagenævnet om at afslutte klagen over landmandens oprindelige miljøgodkendelse hurtigst muligt.

 

Du kan læse hele ombudsmandens udtalelse her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Morten Engberg på tlf. 33 13 25 12 eller ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.

Fakta: Det følger af god sagsbehandlingsskik at sager inden for den offentlige forvaltning skal behandles inden for en rimelig tid, og at partnerne i sagen skal have underretning hvis sagen trækker ud. Der er ikke i forvaltningsloven fastsat generelle bestemmelser om en myndigheds sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om hvornår den forløbne tid overskrider det acceptable, kan derfor ikke besvares generelt. Ud over den samlede sagsbehandlingstid må man tage andre forhold i betragtning, herunder sagens karakter, omfanget af de undersøgelser myndigheden skal foretage, den sædvanlige sagsbehandlingstid og de løbende ekspeditioner i sagen.
 
Folketingets Ombudsmand er nedsat for at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Han er valgt af Folketinget og kan således ikke behandle sager vedrørende Folketinget, ligesom han heller ikke kan behandle klager over landets domstole. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighederne, men han kan også tage sager op på eget initiativ.

I alt modtog ombudsmandsinstitutionen 4.089 klager i 2008 (foreløbige tal). Ombudsmanden tog desuden 113 sager op på eget initiativ. Desuden blev der i 2008 oprettet 26 sager angående inspektioner af institutioner inden for ombudsmandens kompetence.