Alvorlig kritik til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn for lang sagsbehandlingstid

16-11-2009

Ombudsmanden har netop færdigbehandlet en større patientklagesag og udtaler at Sundhedsvæsenets Patientklagenævns samlede sagsbehandlingstid – på næsten 5½ år – langt overstiger det rimelige og acceptable; også selv om sagen var kompliceret (læs udtalelsen her). Ombudsmanden takserer sagsbehandlingstiden til at være overordentlig kritisabel. Ombudsmanden hæfter sig bl.a. ved at der gik mere end 1½ år fra sagen havde været behandlet på et møde i patientklagenævnet, og indtil klageren modtog resultatet af mødet. Afgørelsen blev sendt til klageren umiddelbart før patientklagenævnet besvarede ombudsmandens høring i anledning af klagerens henvendelse til ombudsmanden.

Ombudsmanden konstaterer at patientklagenævnet fire gange har beklaget over for klageren at sagen trak ud. Ombudsmanden udtaler imidlertid at beklagelserne fremstår uden indholdsmæssig værdi når man sammenholder mængden af beklagelser med den tid der gik fra nævnet første gang ”meget beklage[de]” at sagen endnu ikke var afgjort, og indtil afgørelsen rent faktisk forelå. Ombudsmanden henviser til at dette på afgørende måde svækker betydningen af patientklagenævnets beklagelser. Ombudsmanden retter en tilsvarende kritik mod løfter fra patientklagenævnets direktør til klageren om at sagen ville blive behandlet ”så hurtigt som overhovedet muligt”. Løfterne blev afgivet mere end 3 år før klageren modtog nævnets afgørelse.

Klageren er en far til en psykisk syg ung mand der tog sit eget liv. Sønnen var i en periode på godt 2 år indlagt i alt 8 gange på en psykiatrisk afdeling. Patientklagen var rettet mod hospitalets læger og mod sygeplejerskerne på det bosted hvor den unge mand boede imellem indlæggelserne og ved sin død.

Yderligere oplysninger kan fås hos inspektionschef Lennart Frandsen på  tlf. 33 13 25 12 eller mobil 30 92 90 93 eller hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil 40 43 45 43.

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.