Fyringstruet sognepræst burde have haft aktindsigt i sin sag

12-03-2009

På trods af flere rykkere kunne en nordjysk sognepræst ikke få aktindsigt i sin egen afskedigelsessag. Ombudsmanden kalder Kirkeministeriets behandling af sagen meget kritisabel.

Biskoppen over Aalborg Stift indstillede i august 2008 til Kirkeministeriet at en sognepræst blev afskediget fra sin stilling som sognepræst i et pastorat. Sognepræstens advokat bad straks Kirkeministeriet om aktindsigt i biskoppens indstilling og det øvrige materiale i sagen, men det fik han ikke. Kirkeministeriet skrev flere gange til advokaten at sognepræsten ville få alt relevant materiale i sagen udleveret når og hvis det blev nødvendigt at partshøre hende i forbindelse med en eventuel afskedigelsessag. Da ministeriet senere besluttede at indlede en afskedigelsessag, udleverede ministeriet materialet til sognepræsten.

 

Advokaten klagede til ombudsmanden, og ombudsmanden udtaler nu at Kirkeministeriets behandling af sognepræstens anmodning om aktindsigt har været meget kritisabel. Efter ombudsmandens opfattelse har ministeriet ikke behandlet sagen efter de relevante regler i forvaltningsloven. Kirkeministeriet skrev nemlig til sognepræstens advokat at materialet ville blive udleveret når og hvis sognepræsten skulle partshøres.

”Forvaltningslovens regler om aktindsigt og partshøring sikrer borgerne to helt grundlæggende – men forskellige – rettigheder, og derfor er det meget vigtigt at myndighederne tager stilling til disse spørgsmål hver for sig”, siger ombudsmanden. ”I forvaltningsloven er der også særlige regler for hvor hurtigt en myndighed skal behandle en anmodning om aktindsigt, og de regler indebærer at en myndighed ikke bare kan udskyde en anmodning om aktindsigt til en eventuel senere partshøring”.

Da sognepræsten nu har modtaget materialet i sagen, vil ombudsmanden ikke foretage sig mere.

Du kan læse hele ombudsmandens udtalelse her.

Ombudsmanden har også behandlet en klage over afskedigelsen af sognepræsten. Ombudsmanden modtog oplysninger i sagen som Kirkeministeriet ikke havde da ministeriet besluttede at afskedige præsten. Ombudsmanden har derfor bedt ministeriet se på de nye oplysninger og overveje om der er grundlag for at genoptage behandlingen af afskedigelsessagen.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Morten Engberg på tlf. 33 13 25 12 eller ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.

 

Fakta:

Reglerne om parters aktindsigt står i kapitel 4 i forvaltningsloven. De sikrer at en part – uanset at der endnu ikke er truffet en afgørelse i sagen – kan få indsigt i hvilke oplysninger forvaltningsmyndigheden har i sagen. Ved siden af reglerne om aktindsigt har en part i en forvaltningssag også en række andre rettigheder efter forvaltningsloven der alle gælder uafhængigt af hinanden. F.eks. har en part i en forvaltningssag også ret til at blive partshørt efter kapitel 5 i forvaltningsloven. Reglerne om partshøring sikrer at parten – inden forvaltningsmyndigheden træffer afgørelse – bliver gjort bekendt med væsentlige, faktiske oplysninger i sagen og får lejlighed til at komme med en udtalelse.

 

Folketingets Ombudsmand skal kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne og sagerne. Herudover kan ombudsmanden tage sager op på eget initiativ og iværksætte generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. Folketingets Ombudsmand kan også inspicere enhver institution og ethvert tjenestested der hører under ombudsmandens virksomhed. Inspektionerne foretages navnlig på steder hvor borgerne er berøvet deres frihed, dvs. fængsler, arresthuse, detentioner, psykiatriske hospitaler og lignende.  

I 2007 modtog ombudsmanden 3.732 klager. Ombudsmanden tog 201 sager op på eget initiativ og der blev foretaget 28 inspektioner.