Folkeskoler må ikke beholde elevers mobiltelefoner efter eleverne har fået fri

27-02-2009

Folkeskoler må godt tage mobiltelefonen fra elever der bruger dem i undervisningstiden. Men en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand viser at der er grænser for hvor længe skolen må beholde telefonen.

Sagen handler om en dreng der midt i en undervisningstime blev ringet op af sin mor. Skolen beholdt drengens mobiltelefon til næste dag. Det klagede drengens far over, og klagen viste sig at være berettiget.

”Skolen må godt tage telefonen fra eleven i sådan et tilfælde”, siger Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, ”men skolen må ikke beholde telefonen til næste dag. Den skal senest udleveres når eleven får fri.”

Det skyldes at folkeskoleloven kun giver undervisningsministeren mulighed for at fastsætte regler om ordensforanstaltninger i skolen. Ordensforanstaltningerne kan derfor højst udstrækkes til det tidspunkt hvor eleven ikke længere bruger skolens tilbud. 

Ombudsmanden forstår dog godt skolernes behov for at lave effektive regler om brug af mobiltelefoner i folkeskolen.

”Hvis det er nødvendigt for skolerne at kunne beholde elevers mobiltelefoner efter at eleverne har fået fri fra skole, så må der en lovændring til”, siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Skolen har i øvrigt nu ændret sine retningslinjer for brugen af mobiltelefoner. De nye retningslinjer giver ikke ombudsmanden anledning til bemærkninger. 

Læs ombudsmandens endelige redegørelse her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos konsulent Vibeke Lundmark på tlf. 33 13 25 12 eller ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.

  

FAKTA:

Folkeskoleloven giver undervisningsministeren bemyndigelse til at fastsætte almindelige regler om ”foranstaltninger til fremme af god orden i skolerne”.

Undervisningsministeriet lavede på den baggrund i 1995 en bekendtgørelse og en vejledning på området. Bekendtgørelsen fastsætter de øvre rammer for de foranstaltninger (sanktioner) der kan bruges over for elever der overtræder skolens ordensregler. Læs bekendtgørelsen her

 

Folketingets Ombudsmand skal kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne og sagerne. Herudover kan ombudsmanden tage sager op på eget initiativ og iværksætte generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. Folketingets Ombudsmand kan også inspicere enhver institution og ethvert tjenestested der hører under ombudsmandens virksomhed. Inspektionerne foretages navnlig på steder hvor borgerne er berøvet deres frihed, dvs. fængsler, arresthuse, detentioner, psykiatriske hospitaler og lignende. 

I 2007 modtog ombudsmanden 3.732 klager. Ombudsmanden tog 201 sager op på eget initiativ og der blev foretaget 28 inspektioner.