Tilsynsbesøg på steder, hvor borgere bor

Ombudsmandens jurister arbejder ikke kun med sager bag deres skriveborde. En af de vigtige opgaver, som foregår uden for kontoret på Gammeltorv, er tilsynsbesøgene.

Målet med tilsynsbesøgene er ofte at undersøge, hvordan myndighederne behandler borgere, som af den ene eller anden grund er berøvet deres frihed i en periode. Vi besøger for eksempel

  • fængsler, arresthuse og kriminalforsorgens pensioner 
  • politiets venterum og detentioner 
  • psykiatriske afdelinger 
  • sikrede døgninstitutioner for unge under 18

Vi besøger også andre institutioner, hvor borgere bor i kortere eller længere tid og derfor i deres daglige liv må indordne sig under de regler, der gælder for institutionen – for eksempel psykiatriske og sociale botilbud og døgninstitutioner for børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet.

Ombudsmanden har fået nogle særlige ansvarsområder, som danner afsæt for nogle af tilsynsbesøgene – derfor kan fokus være lidt forskelligt fra tilsynsbesøg til tilsynsbesøg. I praksis foregår besøgene på institutioner, hvor borgere bor, dog på nogenlunde samme måde, uanset hvad baggrunden for besøget er.

De særlige ansvarsområder er:

Tilsynsbesøg efter FN-regler

FN har vedtaget regler mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. I Danmark er Folketingets Ombudsmand blevet udpeget til at besøge steder, hvor borgere er frihedsberøvet, for at sikre, at FN-reglerne bliver overholdt.

Ombudsmanden samarbejder med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur om tilsynsbesøgene, som både kan foregå på offentlige og private institutioner.

Børnetilsynsbesøg

Vi besøger institutioner og andre steder, hvor børn opholder sig, med det særlige formål at kontrollere børns rettigheder. Det kan være døgninstitutioner, men det kan også være en plejefamilie, en skole eller en vuggestue. Børnetilsynsbesøgene kan både foregå på offentlige og private steder.