Temaer for tilsyn 

Hvert år er der et eller flere temaer for årets tilsynsbesøg. 

Det vil ofte være et snævert tema – fx sikringscelleanbringelse i kriminalforsorgen. Det kan også være brede temaer – fx børn og unge, som på grund af vidtgående og varigt nedsat fysisk og/eller psysisk funktionsevne opholder sig eller bor på institution. 

Det afgørende er, at det er et område, hvor der er grund til at gøre en ekstra indsats. 

Temaerne giver mulighed for at sætte aktuelle emner på dagsordenen og undersøge dem i dybden og på tværs af institutioner. Et af målene er at få erfaring med bedste praksis. 

Årets temaer er relevante for hovedparten af tilsynsbesøgene. 

Ombudsmanden vælger temaerne i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. 

Rapporter om temaer 

Ved afslutningen af året afrapporterer ombudsmanden sammen med DIGNITY og Institut for Menneskerettigheder resultaterne af årets tilsyn. 

Temaerne bliver afrapporteret i særskilte rapporter om de enkelte temaer. I rapporterne sammenfatter og formidler ombudsmanden de væsentligste resultater af temaerne.

Generelle anbefalinger

Resultater af temaer kan være generelle anbefalinger til myndighederne – fx en anbefaling om at udarbejde en politik for forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne.

Anbefalingerne er baseret på ombudsmandens erfaringer fra især tilsynsbesøg. Normalt er det anbefalinger, som ombudsmanden også har givet konkret til institutioner under tilsynsbesøg. 

Typisk drøfter ombudsmanden opfølgningen på sine generelle anbefalinger med de centrale myndigheder. 

Ombudsmanden følger også selv op på de generelle anbefalinger under tilsynsbesøg.   

De generelle anbefalinger har et forebyggende sigte. Baggrunden for det forebyggende arbejde på tilsynsområdet er, at ombudsmanden er udpeget som national forebyggende mekanisme efter den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. 

Rapporterne om temaer bliver offentliggjort og sendt til de relevante myndigheder, så myndighederne kan lade dem indgå i deres overvejelser. Desuden orienterer ombudsmanden Folketinget om rapporterne.