Afsluttede sager af generel interesse på skatteområdet

 På denne side kan man læse sager af generel interesse, som ombudsmanden har afsluttet på skatteområdet.

Åbnet

Afsluttet

Type

Emne

Mere

22. september 2023

3. april 2024

Generel egen drift-undersøgelse

Foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 af ejerboliger

Udtalelse

25. august 2023

14. december 2023

 Klagesag

Sagsbehandlingstiden i Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten i klagesag om gældseftergivelse

Udtalelse

25. august 2023

5. december 2023

Generel egen drift-undersøgelse

Henstand med betaling af en skat efter skatteforvaltningslovens § 51 ved klage til Folketingets Ombudsmand

Resultatet af ombudsmandens behandling

22. juni 2023

14. november 2023

Generel egen drift-undersøgelse

Sagsbehandlingsrutiner og sagsbehandlingstid i sager om partsaktindsigt

Udtalelse

3. maj 2023

13. november 2023

Klagesag

Fejlindbetaling på Skattekontoen

Udtalelse

15. september 2023

3. november 2023

Generel egen drift-undersøgelse

Understøttelse af partsrepræsentation i Skatteforvaltningens it-systemer

Udtalelse

17. januar 2023

22. oktober 2023

Generel egen drift-undersøgelse

Ændring af BBR-oplysninger til brug for fastsættelse af ejendomsvurdering

Udtalelse

19. april 2023

28. juni 2023

Generel egen drift-undersøgelse

Skattestyrelsens sagsbehandlingstid på foreløbigt 9 år i sager om mulig tilbagebetaling af moms

Resultat af ombudsmandens behandling

2. februar 2023

19. april 2023

Klagesag

Akter udvekslet mellem Borger- og retssikkerhedschefen og Vurderingsstyrelsen anset for interne, jf. offentlighedslovens § 23

Udtalelse

1. september 2022

20. marts 2023

Generel egen drift-undersøgelse

Gældsstyrelsens processer for fremsendelse af anmodninger til udenlandske myndigheder om bistand til inddrivelse

Udtalelse

Ombudsmandens supplerende høring af 12. december 2023

11. oktober 2022

9. marts 2023

Generel egen drift-undersøgelse

Frivillige indbetalinger til dækning af ikkeinddrivelsesparat gæld i Gældsstyrelsen

Udtalelse

15. juni 2022

6. marts 2023

Klagesag

Manglende vejledning om selvinkriminering og yderligere indkomstforhøjelse efter agterskrivelse (Panama Papers)

Udtalelse

8. september 2022

3. marts 2023

Generel egen drift-undersøgelse

Uvirksomt link til deklarationsmeddelelse i forbindelse med nye ejendomsvurderinger

Resultatet af ombudsmandens behandling

Ombudsmandens kvitteringsbrev af 2. maj 2023

3. juni 2022

19. januar 2023 Generel egen drift-undersøgelse

Skattestyrelsens administration af styrelsens Facebook-profil

Redegørelse

25. oktober 2022

5. januar 2023

Generel egen drift-undersøgelse

Omtalen af SKM2013.149.ØLR i afsnit G.A.3.1.2.9 om særskilt lønindeholdelse i Den juridiske vejledning

Resultat af ombudsmandens behandling

1. juni 2022

16. december 2022

Generel egen drift-undersøgelse

Inddrivelse af ikke forskudsvis udlagte børnebidrag ved lønindeholdelse

Udtalelse

Ombudsmandens supplerende høring af 5. december 2023

24. marts 2022

31. oktober 2022

Klagesag

Spørgsmål om inhabilitet hos medarbejder i Skattestyrelsen

Udtalelse

25. maj 2022

19. september 2022

Generel egen drift-undersøgelse

Skatteforvaltningens overvejelser ved indførelse af begrænsninger i adgangen til at indberette oplysninger i TastSelv

Resultatet af ombudsmandens behandling

15. november 2021

1. september 2022

Klagesag

Gældsstyrelsens sagsbehandling i sag om inddrivelse af forhøjede børnebidrag

Udtalelse

1. juni 2022

10. august 2022

Generel egen drift-undersøgelse

Medieomtale af fejl i forbindelse med lagerbeskatning

Resultat af ombudsmandens behandling

8. oktober 2021

1. juli 2022

Generel egen drift-unersøgelse

Bidragsmodtageres rettigheder i sager om inddrivelse af underholdsbidrag, der ikke er udlagt forskudsvis af det offentlige

Udtalelse

16. december 2021

24. juni 2022

Generel egen drift-undersøgelse

It-systemet DURO (Digital Udbytte Refusions Overgangsløsning) til behandling af ansøgninger om refusion af udbytteskat

Resultatet af ombudsmandens behandling

15. marts 2021

20. juni 2022

Generel egen drift-undersøgelse

Opgradering af Skatteforvaltningens ESDH-system til WorkZone Client

Redegørelse

15. marts 2021

20. juni 2022

Generel egen drift-undersøgelse

Udviklingen af it-systemet Deleøkonomisk Indberetningsløsning

Redegørelse

1. november 2021

10. maj 2022

Generel egen drift-undersøgelse

Udfald af arbejdet i arbejdsgruppe om Motorstyrelsens digitale hjælpeværktøj Estimatic

Resultatet af ombudsmandens behandling

Ombudsmandens kvitteringsbrev af 7. oktober 2022

Ombudsmandens kvitteringsbrev af 22. december 2022

Ombudsmandens kvitteringsbrev af 11. oktober 2023

6. maj 2020

20. april 2022

Generel egen drift-undersøgelse

Skatteforvaltningens udstedelse af styresignaler og opdatering af Den juridiske vejledning Redegørelse

7. oktober 2021

30. marts 2022

Generel egen drift-undersøgelse

Administrations- og Servicestyrelsens behandling af sager, hvor der gøres indsigelse over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser Resultatet af ombudsmandens behandling

11. marts 2021

13. december 2021

Generel egen drift-undersøgelse

Skatteforvaltningens registrering af og korrespondance med partsrepræsentanter i ældre it-systemer Udtalelse

29. juni 2021

29. september 2021

Generel egen drift-undersøgelse

Højesterets kendelse af 26. april 2021 (U 2021.2382H, SKM2021.267.HR) og Skattestyrelsens udkast til styresignal vedrørende 15 pct.-reglen i værdiansættelsescirkulæret

Resultatet af ombudsmandens behandling

Ombudsmandens kvitteringsbrev af 11. oktober 2023

Ombudsmandens kvitteringsbrev af 6. januar 2022

Ombudsmandens kvitteringsbrev af 20. maj 2022

Ombudsmandens kvitteringsbrev af 22. december 2022

Ombudsmandens kvitteringsbrev af 1. maj 2023

31. marts 2020

6. september 2021

Generel egen drift-undersøgelse

Vurderingsstyrelsens begrundelser i sager om omvurdering pr. vurderingsterminen den 1. oktober 2019 Redegørelse

24. februar 2020

6. september 2021

Generel egen drift-undersøgelse 

Værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer Redegørelse

10. september 2020

6. juli 2021

Klagesag

Kommunes afslag på at rykke skadesløsbrev ned i prioritet efter grundskyldslåneloven. Forbuddet mod skøn under regel Udtalelse

28. februar 2021

29. juni 2021

Opfordring til egen drift-undersøgelse

Opfordring til egen drift-undersøgelse af Skattestyrelsens administration af 15 pct.-reglen i værdiansættelsescirkulæret Resultatet af ombudsmandens behandling

1. oktober 2020

22. juni 2021

Generel egen drift-undersøgelse

Gældsstyrelsens klagevejledning i afgørelser om lønindeholdelse  Udtalelse

8. september 2020

22. juni 2021

Klagesag

Lån til betaling af ejendomsskat

Udtalelse

9. marts 2021

21. april 2021

Egen drift-sag

Betydningen af Højesterets dom af 14. januar 2020 om krav på omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1.

Resultatet af ombudsmandens behandling

8. juli 2020

9. marts 2021

Klagesag

Delvis dobbeltbeskatning af pilot for arbejde udført i Spanien

Udtalelse

11. september 2020

25. januar 2021

Generel egen drift-undersøgelse

Gældsstyrelsens sagsbehandling af frivillige indbetalinger til dækning af ikke-inddrivelsesparat gæld

Resultatet af ombudsmandens undersøgelse

1. juli 2020

11. januar 2021

Generel egen drift-undersøgelse

Vurderingsstyrelsens begrundelser i det nye ejendomsvurderingssystem 

Resultatet af ombudsmandens undersøgelse

27. januar 2020

19. november 2020

Generel egen drift-undersøgelse

Skattestyrelsens begrundelser i sager om skønsmæssig forhøjelse af skatteansættelsen

Udtalelse

18. marts 2020

12. november 2020

Klagesag

Motorstyrelsens begrundelse i tilfælde, hvor oplysninger er omfattet af den særlige tavshedspligt

Udtalelse

12. december 2019

9. november 2020

General egen drift-undersøgelse

Skattemyndighedernes sagsbehandlingstid i skattestraffesager

Udtalelse

25. maj 2020

1. oktober 2020

Generel egen drift-undersøgelse

Gældsstyrelsens begrundelse i afgørelser om lønindeholdelse

Udtalelse
25. juni 2020

9. september 2020

Egen drift-sag

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt - opfølgning

Udtalelse

1. juli 2019

1. juli 2020

Generel egen drift-undersøgelse

Skattestyrelsens afskæring af borgere fra TastSelv

Udtalelse

7. oktober 2019

27. juni 2020

Generel egen drift-undersøgelse

Gældsstyrelsens begrundelse i afgørelser om modregning

Udtalelse

8. januar 2020

22. maj 2020

Generel egen drift-undersøgelse

Gældsstyrelsens orientering til skyldnere om gæld

Resultatet af ombudsmandens behandling

26. marts 2020

22. april 2020

Egen drift-sag

Ekstraordinær genoptagelse af sager, hvori der fejlagtigt er opkrævet ejendomsværdiskat

 

Resultatet af ombudsmandens efterfølgende behandling

27. juni 2019

1. april 2020

Generel egen drift-undersøgelse

Vejledende udtalelser om grundværdi

Udtalelse

9. januar 2019

26. marts 2020

Generel egen drift-undersøgelse

Partsaktindsigt hos Skattestyrelsen

Udtalelse

3. juli 2019

8. marts 2020

Generel egen drift-undersøgelse

Sagsfremstilling i sager, hvor Landsskatteretten ikke følger Skatteankestyrelsens indstilling om fuldt medhold

Udtalelse

25. marts 2019

6. marts 2020

Egen drift-sag

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt – opfølgning

Udtalelse

28. juni 2019

20. februar 2020

Egen drift-sag

Udbetaling Danmarks sagsbehandling mv. i opkrævningssager, når der er modtaget oplysning om, at bidraget er bortfaldet eller ændret

Udtalelse

27. juli 2018

11. februar 2020

Generel egen drift-undersøgelse

Gældsstyrelsens vurdering af retskraft

Udtalelse

Juli 2019

December 2019 og februar 2020

Klagesager

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i tre konkrete sager

Ombudsmandens notat om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i tre sager

27. juli 2018

29. januar 2020

Generel egen drift-undersøgelse

Forkert klagevejledning i ca. 71.000 afgørelser kunne korrigeres via generel offentlig information

Udtalelse

4. marts 2019

10. januar 2020

Generel egen drift-undersøgelse

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid

Udtalelse

16. januar 2019

6. januar 2020

Egen drift-sag

Håndtering af ”0-skattesagerne” og ”sagerne om manglende grundværdier”

Resultatet af ombudsmandens behandling

22. oktober 2018

19. december 2019

Egen drift-sag

SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven i et konkret sagskompleks

Udtalelse

5. december 2018

17. december 2019

Egen drift-sag

Transportørers rolle ved internethandel uden for EU og klagevejledning i Toldstyrelsens afgørelser om told mv.

Udtalelse

9. juli 2018

12. december 2019

Generel egen drift-undersøgelse

Fejlagtig registrering af ejendomme med benyttelseskode 02

Resultatet af ombudsmandens behandling

12. marts 2019

14. november 2019

Generel egen drift-undersøgelse

Fristen for at klage - skatteforvaltningslovens § 35 a

Resultatet af ombudsmandens behandling

18. december 2018

17. september 2019

Generel egen drift-undersøgelse

Skattestyrelsens Kundecenters skriftlige vejledning til borgere og virksomheder

Udtalelse

18. oktober 2018

5. september 2019

Generel egen drift-undersøgelse

Sagsfremstilling og retsmøde i sager, hvor Landsskatteretten ikke følger Skatteankestyrelsens indstilling om fuldt medhold

Udtalelse

30. april 2019

19. august 2019

Egen drift-sag

Delvis eftergivelse af gæld

Resultat af ombudsmandens behandling

20. september 2017

25. juni 2019

Klagesag

Fastsættelse af den skattemæssige værdi af fri bil

Udtalelse

11. januar 2019

14. juni 2019

Egen drift-sag

Administrationen af Skattestyrelsens Facebook-profil

Resultat af ombudsmandens behandling

14. februar 2019

11. juni 2019

Egen drift-sag

Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer

Udtalelse

1. marts 2019

7. juni 2019

Egen drift-sag

Gældsstyrelsens inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Resultat af ombudsmandens behandling

13. juli 2017

16. maj 2019

Egen drift-sag

SKATs digitale løsning til virksomheder - Én skattekonto

Udtalelse

14. februar 2017

30. april 2019

Klagesag

Retsvirkningen af en afgørelse om gældsnedsættelse kunne ikke betinges af, at parten accepterede afgørelsen

Udtalelse

2. november 2016

6. marts 2019

Egen drift-sag

SKATs modregning i børne- og ungeydelse

Udtalelse

20. december 2018

5. februar 2019

Egen drift-sag

Gældsstyrelsens vejledning om klagemuligheder til bidragsberettiget i sag om inddrivelse af ægtefællebidrag

Resultatet af ombudsmandens behandling

21. september 2018

27. januar 2019

Generel egen drift-undersøgelse

Skattestyrelsens udsendelse af agterskrivelse i sager med flere parter

Udtalelse

27. marts 2018

23. januar 2019

Generel egen drift-undersøgelse

Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse

24. maj 2017

11. januar 2019

Klagesag

Manglende hjemmel til bindende svar

Udtalelse

8. februar 2018

21. december 2018

Egen drift-sag

Opkrævning af ejendomsværdiskat

Udtalelse

5. juli 2018

26. november 2018

Egen drift-sag

SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Udtalelse

7.marts 2018

23. november 2018

Egen drift-sag

Anvendelse af lokalplan ved ejendomsvurdering

Resultat af ombudsmandens behandling

12. april 2018

7. november 2018

Egen drift-sag

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt – opfølgning

Udtalelse

4. maj 2018

1. november 2018

Generel egen drift-undersøgelse

Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT

Udtalelse

6. april 2018

22. oktober 2018

Klagesag

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid og underretninger

Udtalelse

8. marts 2017

22. oktober 2018

Generel egen drift-undersøgelse

Panama Papers - SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven

Udtalelse

29. januar 2018

16. oktober 2018

Klagesag

Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse

18. februar 2018

12. oktober 2018

Klagesag

Fradrag for driftsudgifter ved skønsmæssig ansættelse

Udtalelse

10. februar 2017

5. oktober 2018

Egen drift-sag

SKATs begrundelse for afgørelser om modregning

Udtalelse

24. august 2017

5. juli 2018

Klagesag

Skatteankestyrelsens afvisning af klager over årsopgørelser som for sent indgivet

Resultatet af ombudsmandens behandling

9. maj 2016

5. juli 2018

Egen drift-sag

SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Udtalelse

10. april 2018

13. juni 2018

Egen drift-sag

Forsinket præcisering af afsnittet om koncerninterne overdragelser af biler i SKATs juridiske vejledning

Udtalelse

10. marts 2017

19. maj 2018

Egen drift-sag

Mangelfuld journalisering af ansøgninger om udbytterefusion og utilstrækkelig vejledning på hjemmeside

Udtalelse

10. april 2017

4. maj 2018

Egen drift-sag

SKATs Kundecenters opgaver mv.

Udtalelse

29. juni 2017

27. marts 2018

Egen drift-sag

Landsskatterettens beslutninger om afskæring af
retsmøde

Udtalelse

20. februar 2017

21. marts 2018

Generel egen drift-undersøgelse

Egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten

Udtalelse

5. juni 2017

9. februar 2018

Egen drift-sag

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Udtalelse

9. marts 2017

20. december 2017

Egen drift-sag

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Udtalelse

28. juni 2016

17. november 2017

Klagesag

Krav om sikkerhedsstillelse for fraflytterskat

Udtalelse

10. oktober 2016

18. maj 2017

Klagesag

SKATs gentagne kontroller af to hovedaktionærer

Udtalelse

18. august 2016

13. marts 2017

Klagesag

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år.

Udtalelse