Gennemførte tilsynsbesøg på børneområdet i 2021

 Af tabellen fremgår det, hvor vi har været, og hvilken type institution vi har besøgt. Det fremgår også, hvor mange samtaler vi har haft med børn og unge (i det følgende kaldet brugere) samt pårørende og evt. værger (i det følgende samlet kaldet pårørende). Ombudsmanden samarbejder på tilsynsområdet med DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder (IMR), som bl.a. deltager i en række tilsynsbesøg. Endelig præsenteres de anbefalinger, som er givet til institutionen.

ANTAL TILSYNS-BESØG SAMTALER MED BRUGERE SAMTALER MED PÅRØRENDE MFL. MED DIGNITY MED IMR VARSLEDE/
UVARSLEDE BESØG
FYSISKE/
VIRTUELLE BESØG
AFSLUTTET MED ANBEFALINGER AFSLUTTET UDEN BEMÆRKNINGER
9 68 76 9 4 8/1 3/6 9 0

Sikret døgninstitution

Intern skole

Samtaler med 7 brugere og 6 pårørende

DIGNITY deltog

Afsluttende brev til Stevnsfortet, Rødvig Stevns

Besøgsholdet anbefalede, at Stevnsfortet:

 • Sikrer, at Stevnsfortets interne retningslinjer om henholdsvis fysisk magtanvendelse, isolation og rusmiddeltest beskriver de centrale krav i de gældende regler, herunder i relation til de beføjelser, medarbejderne har.
 • Overholder fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse, isolation og undersøgelse af person og opholdsrum.
 • Sikrer, at forældremyndighedsinde­haveren orienteres efter en fysisk magtanvendelse og efter en undersøgelse af person og opholdsrum, og at dette fremgår af indberetningsskemaet.
 • Sikrer, at det er lederen eller dennes stedfortræder, der beslutter at anbringe et barn eller en ung i isolation, og at det i lederens fravær er klart for de ansatte, hvem der er udpeget som stedfortræder.
 • Opdaterer de interne retningslinjer om undersøgelse af person og opholdsrum, så de er i overensstemmelse med de gældende regler.
 • Anvender det korrekte skema i voksenansvarsbekendtgørelsen til registrering og indberetning af undersøgelser af person og opholdsrum.
 • Sikrer, at der i relevant omfang indhentes et generelt samtykke til anvendelse af rusmiddeltest hos de anbragte børn og unge, enten i forbindelse med anbringel­sen eller undervejs i anbringelsesforløbet, hvis der opstår behov for at kunne anven­de test.
 • Sikrer, at barnets eller den unges an­bringende kommune orienteres om anvendelse af rusmiddeltest og om testens resultat.
 • I samarbejde med beliggenhedskommunen opdaterer overenskomsten om undervisning i overensstemmelse med de gældende regler.
 • Sikrer overholdelse af reglerne om undervisning i fuld fagrække og timetal.
 • Sikrer overholdelse af reglerne om fritagelse for undervisning i fag og om fritagelse for aflæggelse af nationale obligatoriske test og folkeskolens prøver samt dokumentation herfor.
 • Sikrer, at personalet i den interne skole er bekendt med de regler i voksenansvarsloven, der gælder for anvendelse af magt i skolen.
 • Sikrer, at de børn og unge, der ved anbringelsen ikke allerede har fået foretaget en psykiatrisk udredning, tilbydes en screening for at få afdækket et eventuelt behov herfor.
 • Overvejer at drøfte muligheden for en samarbejdsaftale med børne- og ungdomspsykiatrien om bl.a. indlæggelser og udskrivninger.

Sag rejst af egen drift over for Social- og Ældreministeriet om sammenhæng mellem reglerne om aflåsning af værelser om natten og døralarmer

Sikret døgninstitution

Intern skole 

Samtaler med 7 brugere og 8 pårørende

DIGNITY deltog

Afsluttende brev til Bakkegården, Nykøbing Sj.

Besøgsholdet anbefalede, at Bakkegården:

 • Sikrer, at de interne retningslinjer om magtanvendelse, isolation, undersøgelse af person og opholdsrum samt rusmiddeltest beskriver de centrale krav i de gældende regler.
 • Sikrer, at personalet i den interne skole er bekendt med de regler i voksenansvarsloven, der gælder for anvendelse af magt i skolen.
 • Sikrer, at forældremyndighedsindehavere, værger og personlige repræsentanter informeres om deres rettigheder i relation til magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder adgangen til at klage til henholdsvis Ankestyrelsen og kommunalbestyrelsen, når børnene og de unge tager ophold på institutionen.
 • Overholder fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse og undersøgelse af person og opholdsrum.
 • Sikrer, at indberetninger om fysisk magtanvendelse indeholder en fyldestgørende beskrivelse af og begrundelse for magtanvendelsen.
 • Anvender det korrekte skema i voksen­ansvarsbekendtgørelsen til registrering og indberetning af under­søgelser af person og opholdsrum.
 • Sikrer, at forældremyndighedsinde­haveren orienteres efter en undersøgelse af person og opholdsrum, og at dette fremgår af indberetningsskemaet.
 • I samarbejde med beliggenhedskommu­nen opdaterer overenskomsten om undervisning i overensstemmelse med de gældende regler.
 • Sikrer, at reglerne om undervisning i fuld fagrække og timetal overholdes.
 • Sikrer, at reglerne om fritagelse for undervisning i fag overholdes.
 • Sikrer, at reglerne om fritagelse for aflæggelse af obligatoriske test og folkeskolens prøver overholdes.
 • Sikrer, at de unge, der ved anbringelsen ikke allerede har fået foretaget en psykiatrisk udredning, tilbydes en screening for at få afdækket et eventuelt behov herfor.
 • Opdaterer de lokale og regionale medicin- og sundhedsfaglige instrukser med bl.a. datering og præcisering af målgruppe, således at de er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning om udfærdigelse af instrukser.
 • Overvejer at udarbejde skriftlige retningslinjer om opsporing og behandling af misbrug af stoffer mv., herunder abstinenser.
 • Overvejer at udarbejde skriftlige retningslinjer om forebyggelse og håndtering af selvskade, selvmordsforsøg og selvmord.

Sikret døgninstitution

Intern skole

Samtaler med 6 brugere og 7 pårørende

DIGNITY og IMR deltog

Afsluttende brev til Kompasset, Brønderslev

Besøgsholdet anbefalede, at Kompasset:

Sikrer, at forældre, værger og personlige repræsentanter informeres om deres rettigheder i relation til magtanvendelse (og andre indgreb i selvbestemmelses­retten), når børnene og de unge tager ophold på institutionen.
Udbygger retningslinjerne om isolation, så det fremgår, at det skal være muligt for barnet eller den unge at tilkalde personalet under hele isolationen, og at der skal tilkaldes en psykiatrisk speciallæge (eller en alment praktiserende læge), hvis der er tale om et barn eller en ung med psykiske lidelser.
Sikrer, at det dokumenteres, at regi­strering og indberetning af isolation er sket rettidigt.
Opdaterer retningslinjerne om undersøgelse af person og opholdsrum, så de beskriver de centrale krav i de gældende regler.
Sikrer, at reglerne om undervisning i fuld fagrække og timetal overholdes.
Sikrer overholdelse af reglerne om fritagelse for undervisning i fag og om fritagelse for aflæggelse af nationale obligatoriske test og folkeskolens prøver samt dokumentation herfor.

Sikret døgninstitution med særligt sikret afdeling

Intern skole

Samtaler med 8 brugere og 9 pårørende

DIGNITY og IMR deltog

Afsluttende brev til Grenen-Dalstrup, Grenaa

Besøgsholdet anbefalede, at Grenen-Dalstrup:

 • Overholder fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse, isola­tion samt undersøgelse af person og opholdsrum.
 • Sikrer, at det er lederen eller dennes stedfortræder, der beslutter at anbringe et barn eller en ung i isolation, og at det i lederens fravær er klart for de ansatte, hvem der er udpeget som stedfortræder.
 • Overvejer at udarbejde interne retnings­linjer om undersøgelse af person og opholdsrum.
 • I samarbejde med beliggenhedskommunen færdiggør arbejdet med at opdatere overenskomsten om undervisning i overensstemmelse med gældende regler.
 • Sikrer, at reglerne om undervisning i fuld fagrække overholdes, i det omfang den interne skole ikke er omfattet af regler om nødundervisning, der berettiger til en fravigelse heraf.
 • Sikrer, at en afgørelse om fritagelse for undervisning i fag træffes på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering.
 • Sikrer, at reglerne om fritagelse for aflæggelse af obligatoriske test og folkeskolens prøver overholdes.
 • Sikrer, at de børn og unge, der ved anbringelsen ikke allerede har fået foretaget en psykiatrisk udredning, tilbydes en screening for at få afdækket et eventuelt behov herfor.
 • Skærper opmærksomheden på identifikation af unge, der ved anbringelsen har eller er i risiko for at udvikle abstinenser, eventuelt ved brug af rusmiddeltest, samt sikrer, at behandling af abstinenser finder sted.

Sag rejst af egen drift over for Norddjurs Kommune om timetalsreduktion

Sikret døgninstitution

Intern skole

Samtaler med 3 brugere og 5 pårørende

DIGNITY deltog

Afsluttende brev til Koglen, Stakroge

Besøgsholdet anbefalede, at Koglen:

 • Overholder fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse, isolation samt undersøgelse af person og opholdsrum.
 • Overvejer at udarbejde interne retningslinjer om undersøgelse af person og opholdsrum.
 • I samarbejde med beliggenhedskommunen færdiggør arbejdet med at opdatere overenskomsten om under­visning i overensstemmelse med de gældende regler.
 • Sikrer, at reglerne om undervisning i fuld fagrække overholdes, i det omfang den interne skole ikke er omfattet af regler om nødundervisning, der berettiger til en fravigelse heraf.
 • Sikrer, at reglerne om fritagelse for undervisning i fag overholdes.
 • Sikrer, at reglerne om fritagelse for aflæggelse af obligatoriske test og folkeskolens prøver overholdes.
 • Skærper opmærksomheden på identifikation af unge, der ved anbringelsen har eller er i risiko for at udvikle abstinenser, eventuelt ved brug af rusmiddeltest, samt sikrer, at behandling af abstinenser finder sted.
 • Overvejer at drøfte muligheden for en samarbejdsaftale med børne- og ungdomspsykiatrien om bl.a. indlæggelser og udskrivninger.
 • Sikrer, at de børn og unge, der ved anbringelsen ikke allerede har fået foretaget en psykiatrisk udredning, tilbydes en screening for at få afdækket et eventuelt behov herfor.

Sikret døgninstitution

Intern skole

Samtaler med 2 brugere og 10 pårørende

DIGNITY deltog

Afsluttende brev til Sølager, Hundested og Skibby

Besøgsholdet anbefalede, at Sølager:

 • Fortsætter arbejdet med at udarbejde skriftlige retningslinjer om fysisk magtanvendelse.
 • Overholder fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse samt undersøgelse af person og opholdsrum.
 • Sikrer, at indberetninger om fysisk magtanvendelse indeholder en fyldestgørende beskrivelse af og begrundelse for magtanvendelsen.
 • Sikrer, at indberetninger om undersøgelse af person og opholdsrum indeholder en fyldestgørende beskrivelse af indgrebet.
 • Sikrer, at børn, unge, forældremyndighedsindehavere, værger og personlige repræsentanter informeres om deres rettigheder i relation til magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelses­retten, herunder adgangen til at klage til henholdsvis Ankestyrelsen og kommunal­bestyrelsen, når barnet eller den unge tager ophold på institutionen.
 • Sikrer, at børn og unge, efter en undersøgelse af person og opholdsrum, gøres bekendt med registreringen heraf og får lejlighed til at udtale sig om episoden.
 • I samarbejde med beliggenhedskommunerne opdaterer overens­komsterne om undervisning i overens­stemmelse med de gældende regler.
 • Sikrer, at reglerne om undervisning i fuld fagrække og timetal overholdes.
 • Sikrer, at reglerne om fritagelse for aflæggelse af obligatoriske test og folkeskolens prøver overholdes.
 • Udarbejder skriftlige retningslinjer for, hvordan Sølager forebygger seksuelle overgreb, og hvilken fremgangsmåde Sølager følger ved mistanke om overgreb.
 • Overvejer, om der på ny kan indgås en aftale med en læge i lokalområdet, der kan bistå med behandlingen af de unge, så længe de opholder sig på Sølager.
 • Sikrer fortsat fokus på identifikation af unge, der ved anbringelsen har eller er i risiko for at udvikle abstinenser, samt sikrer, at eventuelle abstinenser behandles.

Sikret døgninstitution med særligt sikret afdeling

Intern skole

Samtaler med 11 brugere og 9 pårørende

DIGNITY og IMR deltog

Afsluttende brev til Socialcenter Lillebælt – Egely, Nørre Aaby 

Besøgsholdet anbefalede, at Socialcenter Lillebælt – Egely:

 • Overholder fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse, isolation og undersøgelse af person og opholdsrum.
 • Sikrer, at indberetninger om fysisk magtanvendelse, isolation og undersøgelse af person og opholdsrum indeholder en fyldestgørende beskrivelse af og begrundelse for magtanvendelsen.
 • I samarbejde med regionen sikrer, at retningslinjer om magtanvendelse er i overens­stemmelse med de gældende regler.
 • Sikrer, at den skriftlige information til børnene og de unge om voksenansvarsloven og deres rettigheder i relation til bl.a. magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten indeholder en fyldestgørende beskrivelse af de gældende regler.
 • Udbygger retningslinjerne om isolation, så det fremgår, at det skal være muligt for barnet eller den unge at tilkalde personalet under hele isolationen, og at der skal tilkaldes en psykiatrisk speciallæge (eller en alment praktiserende læge), hvis der er tale om et barn eller en ung med psykiske lidelser.
 • Sikrer, at det er lederen eller dennes stedfortræder, der beslutter at anbringe et barn eller en ung i isolation, og at det i lederens fravær er klart for de ansatte, hvem der er udpeget som stedfortræder.
 • Ophører med at videoovervåge børn og unge, der er anbragt i isolation.
 • I samarbejde med beliggenhedskommunen opdaterer overenskomsterne om undervisning i overensstemmelse med de gældende regler.
 • Sikrer, at reglerne om undervisning i fuld fagrække og fuldt timetal overholdes.
 • Sikrer overholdelse af reglerne om fritagelse for undervisning i fag og om fritagelse for aflæggelse af obligatoriske test og folkeskolens prøver samt dokumentation herfor.
 • Sikrer, at de børn og unge, der ved anbringelsen ikke allerede har fået foretaget en psykiatrisk udredning, tilbydes en screening for at få afdækket et eventuelt behov herfor.
 • Overvejer, hvorledes det i videre omfang er muligt at sikre, at børn og unge kan komme til almindeligt tandeftersyn.
 • Overvejer – evt. med inddragelse af regionen – om der på ny kan indgås en aftale med en læge i lokalområdet, der kan bistå med behandlingen af børnene og de unge, så længe de opholder sig på Egely.
 • Opdaterer sundhedsfaglige instrukser, så de er i overensstemmelse med gældende praksis samt relevant lovgivning, herunder bl.a. instruks for psykologisk screening og instrukser for medicinhåndtering.

Sag rejst af egen drift over for Social- og Ældreministeriet om sammenhæng mellem reglerne om aflåsning af værelser om natten og døralarmer

Sikret døgninstitution

Intern skole

Samtaler med 11 brugere og 11 pårørende

DIGNITY deltog

Afsluttende brev til Sønderbro, København

Besøgsholdet anbefalede, at Sønderbro:

 • Sikrer, at medarbejderne har kendskab til voksenansvarslovens § 9, stk. 3, om anvendelse af fysisk magt ved overtrædelse af obligatoriske husordensregler.
 • Sikrer, at den skriftlige information til børnene og de unge om voksenansvarsloven og deres rettigheder i relation til bl.a. magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten indeholder en fyldestgørende beskrivelse af de gælden­de regler.
 • Overholder fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse og undersøgelse af person og opholdsrum.
 • Registrerer og indberetter fysisk magtanvendelse på et skema, der indholds­mæssigt svarer til skemaet i voksen­ansvarsbekendtgørelsen.
 • Overvejer at udarbejde interne retningslinjer om undersøgelse af person og opholdsrum.
 • Anvender det korrekte skema i voksenansvarsbekendtgørelsen til registrering og indberetning af undersøgelser af person og opholdsrum.
 • Undersøger, om der er hjemmel til institutionens overvågning af udendørs arealer.
 • Bringer praksis med at undersøge besøgende ved hjælp af en scanner til ophør.
 • I samarbejde med Københavns Kommune sikrer, at der foreligger en godkendelse af den interne skole i overensstemmelse med de gældende regler.
 • Sikrer, at reglerne om undervisning i fuld fagrække og timetal overholdes.
 • Sikrer, at anvendelse af enkeltmandsundervisning sker i overensstemmelse med de gældende regler.
 • Sikrer, at reglerne om fritagelse for undervisning i fag og om fritagelse for aflæggelse af nationale obligatoriske test og folkeskolens prøver overholdes.

Åben døgninstitution

Intern skole

Samtaler med 13 brugere og 11 pårørende

DIGNITY og IMR deltog

Afsluttende brev til Fårupgård, Jelling

Besøgsholdet anbefalede, at Fårupgård:

 • Opdaterer retningslinjerne for magtanvendelse, så de er i overensstemmelse med voksenansvarslovgivningens regler om frister for registrering og indberetning af magt.
 • Overholder fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse samt undersøgelse af person og opholdsrum.
 • Sikrer, at reglerne om generelt samtykke til rusmiddeltest og frivillig medvirken til konkrete test overholdes, herunder at alle ansatte er bekendt med de nye retningslinjer, og at børnene og de unge orienteres om deres rettigheder i den forbindelse.
 • Sikrer, at alle ansatte er bekendt med og følger de nye husordener, samt at børnene og de unge er orienteret om husreglerne.