Gennemførte tilsynsbesøg på børneområdet i 2022

Af tabellen fremgår det, hvor vi har været, og hvilken type institution vi har besøgt. Det fremgår også, hvor mange samtaler vi har haft med børn og unge (i det følgende kaldet brugere) samt pårørende og evt. værger (i det følgende samlet kaldet pårørende). Ombudsmanden samarbejder på tilsynsområdet med DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder (IMR), som bl.a. deltager i en række tilsynsbesøg. Endelig præsenteres de anbefalinger, som er givet til institutionen.

ANTAL TILSYNS-BESØG SAMTALER MED BRUGERE SAMTALER MED PÅRØRENDE MFL. MED DIGNITY MED IMR VARSLEDE/
UVARSLEDE BESØG
FYSISKE/
VIRTUELLE BESØG
AFSLUTTET MED ANBEFALINGER AFSLUTTET UDEN BEMÆRKNINGER
11 68 41 10 4 10/1 10/1 10 1

Virtuelt besøg

Privat opholdssted

Samtaler med 6 brugere og 6 pårørende

DIGNITY og IMR deltog

Afsluttende brev til Soranahus, Tølløse

Besøgsholdet anbefalede, at Soranahus:

 • Overvejer at give medarbejderne et kursus om reglerne i voksenansvarslovgivningen, herunder om grænseflader mellem omsorg og magt.
 • Sikrer, at indberetningsskemaer om fysisk magtanvendelse er udfyldt fyldestgørende.
 • Sikrer, at de interne retningslinjer om fysisk magtanvendelse, tilbageholdelse i forbindelse med eller under anbringelse og undersøgelse af person og opholdsrum er i overensstemmelse med de gældende regler.
 • Sikrer, at de interne retningslinjer om tilbageførsel ved rømning beskriver de centrale krav i de gældende regler

Privat opholdssted

Samtaler med 5 brugere og 7 pårørende

DIGNITY deltog

Afsluttende brev til Bækkely Fonden, Kettinge

Besøgsholdet anbefalede, at Bækkely:

 • Sikrer, at de unge og forældremyndighedsindehavere informeres om deres rettigheder i relation til magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder adgangen til at klage til henholdsvis Ankestyrelsen og kommunal­bestyrelsen, i forbindelse med at de unge tager ophold på institutionen.
 • Overholder frister for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse.
 • Sikrer, at indberetningsskemaerne om fysisk magtanvendelse udfyldes fyldestgørende, herunder at det fremgår, at forældremyndighedsindehaveren er orienteret.
 • Opdaterer de interne retningslinjer om fysisk magtanvendelse og om undersøgelse af person og opholdsrum, så de beskriver de centrale krav i lovgivningen.
 • Overvejer at give medarbejderne et kursus om reglerne i voksenansvarslovgivningen, herunder om hvordan fysisk magtanvendelse i praksis bør udføres.
 • Sikrer, at medarbejderne har viden om tegn på seksuelle overgreb og den fremgangsmåde, der skal følges ved mistanke om overgreb, eventuelt ved at uddybe de interne retningslinjer herom.
 • Sikrer, at stedets medicinhåndteringsinstruks samt praksis vedrørende medicinhåndtering følger gældende retningslinjer, bl.a. med hensyn til dispensering af PN-medicin.

 

Privat opholdssted

Samtaler med 5 brugere og 3 pårørende

DIGNITY deltog

Afsluttende brev til Opholdsstedet Herbertgaard, Jerslev

Besøgsholdet anbefalede, at Herbertgaard:

 • Sikrer, at indberetningsskemaer om fysisk magtanvendelse og undersøgelse af person og opholdsrum udfyldes fyldestgørende.
 • Reviderer husordenen, så den er målrettet de unge, og i den forbindelse er opmærksom på, at husordenen ikke indeholder bestemmelser, der udgør et indgreb i de unges selvbestemmelsesret i strid med de gældende regler.
 • Sikrer, at de ansatte er opmærksomme på, at voksenansvarsloven ikke finder anvendelse over for unge i efterværn.

Samtaler med 3 brugere og 2 pårørende

DIGNITY deltog

Afsluttende brev til Bostedet Viljen i/s, Gandrup

Besøgsholdet anbefalede, at Viljen:

 • Reviderer vejledningen ”Orientering om magtanvendelse”, så den angår reglerne i voksenansvarslovgivningen.
 • Sikrer, at indberetningsskemaer om fysisk magtanvendelse og undersøgelse af person og opholdsrum udfyldes fyldestgørende.
 • Overholder frister for at registrere og indberette undersøgelser af person og opholdsrum.
 • Fortsætter arbejdet med at sikre, at medarbejderne har tilstrækkeligt kendskab til reglerne i voksenansvarslovgivningen, herunder om fysisk magtanvendelse, og i den forbindelse sikrer, at de interne retningslinjer om fysisk magtanvendelse er i overensstemmelse med og beskriver de centrale krav i lovgivningen.
 • Sikrer, at de interne retningslinjer om undersøgelse af opholdsrum beskriver de centrale krav i voksenansvarslovgivningen, og overvejer også at udarbejde interne retningslinjer om personundersøgelser.
 • Sikrer, at den anbringende kommune orienteres om anvendelsen af en rusmiddeltest og om testens resultat.
 • Sikrer, at der ikke – i videre omfang end hvad der er adgang til efter voksenansvarslovgivningen – foretages indgreb i de unges selvbestemmelsesret, og at et evt. samtykke til begrænsninger i selvbestemmelsesretten er frivilligt.

Privat opholdssted

Samtaler med 7 brugere og 6 pårørende

DIGNITY og IMR deltog

Afsluttende brev til Opholdsstedet Vitus Aps, Haslev

Besøgsholdet anbefalede, at Vitus:

 • Fortsætter arbejdet med at sikre, at de unge og forældremyndighedsindehavere informeres om deres rettigheder i relation til magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder adgangen til at klage til henholdsvis Ankestyrelsen og kommunalbestyrelsen, når de unge tager ophold på stedet.
 • Sikrer, at fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse overholdes, og at indberetningsskemaerne udfyldes fyldestgørende.
 • Sikrer, at de unge efter en fysisk magtanvendelse gøres bekendt med registreringen heraf og får lejlighed til at udtale sig om episoden.
 • Sikrer, at forældremyndigheds­indehaveren og den anbringende kommune orienteres om anvendelsen af en rusmiddeltest efter voksenansvarslovgivningen og om testens resultat.
 • Sikrer, at stedets rygepolitik er i overensstemmelse med lov om røgfri miljøer.

Privat opholdssted

Samtaler med 3 brugere og 3 pårørende

Afsluttende brev til Opholdsstedet Frejas Have, Kerteminde

Besøgsholdet anbefalede, at Frejas Have:

 • Sikrer, at de ansatte har kendskab til reglerne om fysisk magtanvendelse, herunder til, hvordan fysisk magt i praksis bør udføres.
 • Sikrer, at de unge og forældremyndighedsindehavere informeres om deres rettigheder i relation til magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder adgangen til at klage til henholdsvis Ankestyrelsen og kommunalbestyrelsen, når de unge tager ophold på stedet.
 • Sikrer, at fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse og undersøgelse af person og opholdsrum overholdes, og at indberetningsskemaerne udfyldes fyldestgørende.
 • Overvejer at udarbejde skriftlige retningslinjer om undersøgelse af opholdsrum, som beskriver de centrale krav i lovgivningen.
 • Sikrer, at der i relevant omfang indhentes et generelt samtykke til anvendelse af rusmiddeltest hos de unge, enten i forbindelse med anbringelsen eller undervejs i anbringelsesforløbet, hvis der opstår behov for at kunne anvende test.

Fri grundskole med kostafdeling (socialpædagogisk kostskoletilbud)

Samtaler med 11 brugere og 5 pårørende

DIGNITY og IMR deltog

Afsluttende brev til Ringe Kost- og Realskole, Ringe

Besøgsholdet gav ikke anbefalinger.

Sag rejst af egen drift over for Social-, Bolig- og Ældreministeriet med inddragelse af Børne- og Undervisningsministeriet om grundlaget for magtanvendelse på anbringelsessteder efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 8 (efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling) og anvendelsesområdet for bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Privat opholdssted

Samtaler med 5 brugere og 5 pårørende

DIGNITY deltog

Afsluttende brev til Opholdsstedet Nordtofte, Gilleleje

Besøgsholdet anbefalede, at Nordtofte:

 • Sikrer, at alle ansatte har kendskab til reglerne om undersøgelse af opholdsrum og fysisk magtanvendelse, herunder til, hvordan fysisk magt i praksis bør udføres.
 • Opdaterer de interne retningslinjer om fysisk magtanvendelse og om undersøgelse af person og opholdsrum, så de beskriver de centrale krav i lovgivningen.
 • Sikrer, at der i relevant omfang indhentes et generelt samtykke til anvendelse af rusmiddeltest hos de unge, enten i forbindelse med anbringelsen eller undervejs i anbringelsesforløbet, hvis der opstår behov for at kunne anvende test.
 • Sikrer, at den anbringende kommune orienteres om anvendelsen af en rusmiddeltest og om testens resultat.
 • Sikrer, at børn, unge og forældremyndighedsindehavere informeres om deres rettigheder i relation til magtanvendelse, herunder klageadgang, når børnene og de unge tager ophold på stedet.
 • Sikrer, at gældende retningslinjer for sundhedsfaglig virksomhed overholdes, herunder vedrørende medicinhåndtering, utilsigtede hændelser samt instruktion og supervision af de ansatte.

Privat, socialpædagogisk opholdssted

Samtaler med 7 brugere og 1 pårørende

DIGNITY deltog

Afsluttende brev til Opholdsstedet Jupiter, Vinderup

Besøgsholdet anbefalede, at Jupiter:

 • Sikrer, at de unge og forældremyndighedsindehavere informeres om deres rettigheder i relation til magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder adgangen til at klage til henholdsvis Ankestyrelsen og kommunalbestyrelsen, når de unge tager ophold på stedet.
 • Sikrer, at alle magtanvendelser registreres og indberettes, og at indberetningsskemaerne udfyldes fyldestgørende.
 • Sikrer, at fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse overholdes.

Fri grundskole med kostafdeling (socialpædagogisk kostskoletilbud)

Samtaler med 10 brugere og 1 pårørende

DIGNITY og IMR deltog

Afsluttende brev til Kostskolen i Sønderjylland, Toftlund

Besøgsholdet anbefalede, at Sønderjyllands Kostskole:

 • Sikrer, at de ansatte har kendskab til stedets procedurer om magtanvendelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb.
 • Udarbejder en procedure om medicinhåndtering, der er i overensstemmelse med de gældende regler på området, og sikrer, at medicinhåndtering sker i overensstemmelse hermed.

Uvarslet besøg

Privat opholdssted

Intern skole

Samtaler med 6 brugere og 2 pårørende

DIGNITY deltog

Afsluttende brev til Joanna, Vesterborg

Besøgsholdet anbefalede, at Joanna i Vesterborg:

 • Sikrer, at alle ansatte, herunder de ansatte i den interne skole og vikarer, har kendskab til reglerne om magtanvendelse i voksenansvarsloven samt kendskab til servicelovens regler om magt i forhold til unge over 18 år.
 • Sikrer, at alle magtanvendelser registreres og indberettes.
 • Opdaterer retningslinjerne for fysisk magtanvendelse med voksenansvarslovgivningens regler om frister for orientering af forældremyndighedsindehaveren og for indberetning, og således at det fremgår, at børnene og de unge skal gøres bekendt med indberetningen.
 • Sikrer, at fristerne for at registrere og indberette fysisk magtanvendelse overholdes.
 • Opdaterer retningslinjerne om undersøgelse af opholdsrum, så de beskriver de centrale krav i lovgivningen, og overvejer at udarbejde retningslinjer om personundersøgelser.
 • Udarbejder skriftlige retningslinjer om forebyggelse af vold og seksuelle overgreb og fremgangsmåden ved mistanke om overgreb.