FOB 2012-27

Omberegning af kontanthjælp til sygedagpenge. Regnefejl og forglemmelser førte til restskat. Manglende tilsendelse af opgørelse over omberegningen gjorde det vanskeligt for borgeren at kontrollere rigtigheden af omberegningen og varetage sine interesser

18-12-2012

 

 

En sygemeldt kvinde klagede til beskæftigelsesankenævnet over, at kommunen havde afslået at forlænge hendes sygedagpenge. Beskæftigelsesankenævnet ophævede kommunens afslag og hjemviste sagen til fornyet behandling og afgørelse i kommunen. Som følge af nævnets afgørelse skulle kvinden have omberegnet ca. 10 måneders kontanthjælp til sygedagpenge og have udbetalt differencen. Men simple regnefejl og forglemmelser fra kommunens side i forbindelse med omberegningen og udbetalingen af differencebeløbet resulterede i, at kvinden modtog en forholdsvis stor opkrævning af restskat næsten et år efter beskæftigelsesankenævnets afgørelse. 

Ombudsmanden udtalte på flere punkter kritik af kommunens behandling af sagen. Bl.a. anså han de fejl, som kommunen havde begået, da kvindens kontanthjælp blev omberegnet til sygedagpenge, for meget beklagelige. Endvidere var det ombudsmandens opfattelse, at det var meget beklageligt, at kommunen ikke sendte kvinden en opgørelse over omberegningen af hendes kontanthjælp til sygedagpenge. Opgørelsen burde have været ledsaget af en klagevejledning, eftersom omberegningen måtte anses for en afgørelse. 

Sagen førte til, at kommunen gennemgik sine procedurer og udarbejdede en standardformel for fremtidige omberegninger og en brevskabelon til brug for de sager, hvor en borger skal have omberegnet kontanthjælp til sygedagpenge. 

(Sag nr. 12/00130)