FOB 2012-21

Oplysninger om forekomsten af en bakterie anset for miljøoplysninger

17-12-2012

 

 

En person klagede til ombudsmanden over, at han havde fået afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om en undersøgelse af forekomsten af stafylokokbakterien MRSA hos nogle kongresdeltagere. Afgørelsen var blevet stadfæstet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ombudsmanden udtalte, at det var hans opfattelse, at alle de oplysninger, der var fremkommet i forbindelse med Statens Serum Instituts undersøgelse, var omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Spørgsmålet om aktindsigt burde derfor have været bedømt efter denne lov.

Ombudsmanden var enig med myndighederne i, at oplysninger om prøveresultater for de enkelte deltagere i undersøgelsen med angivelse af navn, adresse mv. kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, stk. 3, i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Derimod mente ombudsmanden ikke, at alle øvrige oplysninger kunne undtages efter offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 5, jf. § 2, stk. 3, i lov om aktindsigt i miljøoplysninger under hensyn til, at de var fremkommet på baggrund af en kontrakt, der var indgået som led i Statens Serum Instituts indtægtsdækkede virksomhed. For nogle oplysningers vedkommende mente ombudsmanden ikke, at der forelå en tilstrækkelig konkretisering og sandsynliggørelse af, at Statens Serum Institut ville lide væsentlig skade ved, at der blev givet aktindsigt i dem. Ombudsmanden henstillede på den baggrund til Statens Serum Institut at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse.

(J.nr. 12/00156)