FOB 2012-17

Afslag på behandling med kunstig befrugtning til handicappet par. Begrundelse

22-10-2012

 

 

Et par, der begge var spastisk lammede og kørestolsbrugere, havde af en overlæge på en fertilitetsklinik fået afslag på behandling med kunstig befrugtning under henvisning til, at der var begrundet tvivl om parrets evne til at drage fornøden omsorg for et barn efter fødslen. Ankestyrelsen mente ikke, at der var grundlag for at fravige vurderingen af parrets egnethed som forældre og fastholdt derfor afgørelsen. 

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne.  

Ankestyrelsen udtalte herefter, at parret ville have behov for hjælp til at varetage den fysiske omsorg for barnet. Parrets handicap ville vanskeliggøre, at de kunne være omsorgs­personer for et spædbarn i vanligt omfang, og barnet ville opleve skiftende personer, muligvis uden speciel kompetence, udføre dets primære omsorgsbehov. Herudover vurderede Ankestyrelsen, at det ville være vanskeligt for parret at varetage den følelsesmæssige omsorg for barnet. Derfor mente Ankestyrelsen, at der var åbenbar eller begrundet tvivl om parrets evne til at drage fornøden omsorg for et barn efter fødslen.  

Efter sin gennemgang af sagen og i lyset af Ankestyrelsens uddybende begrundelse i udtalelsen til ham kunne ombudsmanden ikke kritisere, at styrelsen havde besluttet, at parret ikke kunne få behandling med kunstig befrugtning. Ombudsmanden lagde bl.a. vægt på, at Ankestyrelsen havde foretaget en konkret afvejning af de relevante hensyn, som den var forpligtet til efter loven og reglerne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

Ombudsmanden mente dog, at Ankestyrelsens begrundelse i afgørelsen burde have indeholdt en nærmere angivelse af de hovedhensyn, som var indgået i styrelsens afvejning, og som havde været bestemmende for afgørelsen. Dette gjaldt navn­lig, da retten til at gøre brug af behandling med kunstig befrugtning er omfattet af Menneskerettighedskonventionens artikel 8, og da en begrænsning af denne ret alene må ske på baggrund af en rimelig afvejning af det behandlingssøgende pars interesser over for andre relevante interesser, herunder barnets tarv.  

(J.nr. 12/00399)