FOB 95-139

Afslag på forlængelse af opholdstilladelse. Partshøring. Sagsoplysning

01-01-1995

En forening klagede for en tyrkisk kvinde over Direktoratet for Udlændinges og Indenrigsministeriets afgørelser om afslag på forlængelse af opholdstilladelse. Under sagen havde politiet flere gange foretaget samlivskontrol hos kvinden og hendes ægtefælle. Der var udfærdiget politirapporter om samlivskontrollen.

Ombudsmanden mente det var kritisabelt, at Direktoratet for Udlændinge ikke havde foretaget partshøring om oplysningerne i en af politirapporterne, og at direktoratet traf afgørelse på baggrund af oplysninger indhentet mere end et halvt år før afgørelsen blev truffet. For så vidt angik Indenrigsministeriets behandling af sagen, mente ombudsmanden ligeledes det var kritisabelt, at Indenrigsministeriet ikke havde foretaget partshøring om oplysningerne i en politirapport. Herudover mente ombudsmanden at Indenrigsministeriet i forbindelse med sin behandling af klagesagen burde have påtalt de sagsbehandlingsfejl som direktoratet havde begået.

Under hensyn til at reglerne om partshøring har karakter af garantiforskrifter, og at det derfor ikke kunne udelukkes at den manglende partshøring havde haft indflydelse på de trufne afgørelser, henstillede ombudsmanden til Indenrigsministeriet at genoptage sagen og sørge for at der blev truffet en ny afgørelse i sagen. (J. nr. 1994-1513-643).