FOB 95-81

Aktindsigt i brevveksling med byfornyelsesselskab om taksationskommissionssag

01-01-1995

Et aktieselskab klagede over at Bygge- og Boligstyrelsen havde afslået aktindsigt i en kommunes brevveksling med 1) kommunens advokat og 2) byfornyelsesselskabet. Brevvekslingen indgik i advokatens og byfornyelsesselskabets rådgivning af kommunen under en sag om ekspropriationserstatning.

Ombudsmanden udtalte at sager behandlet af taksations- og overtaksationskommissioner ikke kunne sidestilles med retssager. Brevvekslingen mellem kommunen og advokaten kunne undtages fra aktindsigt efter forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 3. Dette gjaldt selv om der ikke var en nær sammenhæng med en retssag, fordi der utvivlsomt var tale om brevveksling med en sagkyndig om juridiske tvivlsspørgsmål. Generelt udtalte ombudsmanden at den omstændighed at en retssag var afsluttet, eller myndighedens overvejelser var endt med at der ikke skulle føres retssag, ikke medførte at brevvekslingen blev undergivet retten til aktindsigt.

Ombudsmanden anså ikke byfornyelsesselskabet for at være omfattet af den gruppe af sagkyndige som er nævnt i forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 3, fordi byfornyelsesselskabet var generel rådgiver for kommunen ved byfornyelsens gennemførelse. Kommunens brevveksling med byfornyelsesselskabet kunne derfor ikke undtages fra retten til aktindsigt. (J. nr. 1994-1167-101).