FOB 95-215

Vandløbslovens § 16 og § 17. Udskiftning af vandløbsledning. Vedligeholdelse og ikke regulering

01-01-1995

En grundejer klagede over at Miljøstyrelsen havde vurderet at udskiftning af en del af en privat vandløbsledning var "regulering" der krævede tilladelse efter vandløbslovens § 16 og § 17. Udskiftningen bestod i at erstatte en betonledning (med 20 cm i diameter) med en PVC-plastrørledning (med en diameter på 21,2 cm). Klageren henviste til at dette måtte betegnes som "vedligeholdelse" af vandløbet, som ikke krævede tilladelse.

Ombudsmanden lagde til grund at regulering ifølge vandløbslovens § 16 forudsatte arbejder der indebar ændringer af vandløbet og dets evne til at lede overfladevandet. En reparation i form af en udskiftning af en eksisterende rørledning måtte falde uden for området af § 16.

Ombudsmanden mente at uanset om vandløbslovens § 32 om omlægning af vandløb måtte forstås som en udvidelse af området for regulering efter § 16, gjaldt dette kun for offentlige og ikke private vandløb.

Grundejerens udskiftning af ledningen var efter ombudsmandens opfattelse derfor et vedligeholdelsesarbejde og ikke en regulering.

Ombudsmanden henstillede på den baggrund til Miljøstyrelsen at genoptage sagen. (J. nr. 1994-163-143).