FOB 95-258

Kommunes afvisning af at give forhåndstilsagn om helbredsbetinget førtidspension

01-01-1995

En fagforening klagede på et medlems vegne over at et socialt ankenævn mente, at en kommune i en førtidspensionssag ikke havde opfyldt sin vejledningspligt over for medlemmet. Fagforeningen havde for medlemmet rettet henvendelse til social- og sundhedsforvaltningen i kommunen for at få en forhåndsvurdering af muligheden for at medlemmet kunne få førtidspension. I henvendelsen gav fagforeningen oplysninger om medlemmets sygdom og anmodede på denne baggrund kommunen om at undersøge og tage stilling til pensionsspørgsmålet. Kommunen afslog fagforeningens ønske.

Ombudsmanden udtalte at kommunen efter hans opfattelse ikke havde pligt til at imødekomme fagforeningens ønske om en egentlig forhåndsbesked om medlemmets mulighed for at få førtidspension. Ombudsmanden lagde herved vægt på at medlemmet - eller fagforeningen på hans vegne - uden videre kunne rejse en egentlig førtidspensionssag og dermed sørge for, at der blev truffet en afgørelse. (J. nr. 1993-1622-040).