FOB 95-207

Justitsministeriets afvisning af klage over politimester som lokalnævnsmedlem

01-01-1995

En klager havde til politikredsens lokalnævn klaget over blandt andre politimesteren. Som medlem af nævnet medvirkede politimesteren ved nævnets efterfølgende behandling af klagen. Der blev ikke forud for behandlingen af klagen i nævnet taget stilling til politimesterens habilitet.

Lokalnævnet mente at klagen faldt uden for nævnets kompetence, og afviste derfor at behandle den. Politimesteren gav senere klageren aktindsigt i sagen, som derpå klagede til Justitsministeriet over politimesterens medvirken ved nævnets behandling af klagen. Justitsministeriet lagde ved sin afgørelse til grund at lokalnævnets beslutning om at afvise klagen ikke var en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og at forvaltningslovens regler om inhabilitet derfor ikke fandt anvendelse. Justitsministeriet mente at ministeriet - efter Vejledning om lokalnævnenes behandling af klagesager - ikke havde kompetence til at tage stilling til spørgsmålet om habilitet. Justitsministeriet mente endvidere ikke det var forkert, at politimesteren selv traf afgørelsen om aktindsigt.

Ombudsmanden udtalte at lokalnævnets beslutning om, at nævnet ikke var kompetent til at behandle klagesagen, måtte anses for en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Ombudsmanden mente herefter at politimesteren måtte anses for inhabil efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1, og derfor ikke burde have deltaget i nævnets behandling af sagen. Endvidere udtalte ombudsmanden at politimesteren - uanset at han fuldt ud havde imødekommet anmodningen om aktindsigt - efter forvaltningslovens § 3, stk. 3, ikke burde have truffet afgørelse om aktindsigtsspørgsmålet.

Ombudsmanden udtalte endelig at han ikke fandt det kritisabelt, at sagen ikke var blevet indsendt til Justitsministeriet efter Vejledning om lokalnævnenes behandling af klagesager. (J. nr. 1994-1823-611).