FOB 95-191

Samværsret i udlandet. Haagerkonventionen. Konkret/abstrakt bortførelsesrisiko

01-01-1995

En amerikansk statsborger, bosat i USA, klagede over Civilretsdirektoratets afslag på at lade ham udøve samvær i USA med sit herboende barn.

Ombudsmanden mente ikke der var grundlag for at kritisere Civilretsdirektoratets praksis, hvorefter samvær i udlandet kun tillades når der er fuld sikkerhed for, at det pågældende lands myndigheder i givet fald vil medvirke til at skaffe barnet tilbage til Danmark. Ombudsmanden udtalte imidlertid at der er formodning for, at betingelsen om 'fuld sikkerhed for tilbagegivelse' er opfyldt, når det pågældende land har tilsluttet sig Haagerkonventionen om internationale børnebortførelser.

Endvidere mente ombudsmanden at samvær i en kontraherende stat kun kan afslås under henvisning til risiko for bortførelse til en ikke-kontraherende stat, når der foreligger en konkret begrundet mistanke herfor. Da en sådan mistanke ikke kunne påvises på det foreliggende grundlag, henstillede ombudsmanden til Civilretsdirektoratet at genoptage sagen. (J. nr. 1994-881-654).