FOB 95-237

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten

01-01-1995

Landsskatteretten modtog den 23. april 1992 en klage fra en kvinde over Skatteankenævnets afgørelse af 7. februar 1992 om ansættelse for indkomståret 1985. Den 3. januar 1995 klagede kvinden til ombudsmanden over den tid der indtil da var gået i Landsskatteretten til behandlingen af hendes klage.

Ombudsmanden udtalte at han ud over at måtte kritisere de enkelte sagsbehandlingsperioder, måtte anse den samlede sagsbehandlingstid i Landsskatteretten for særdeles kritisabel.

Ombudsmanden kritiserede endvidere Landsskatteretten for ikke at have forholdt sig i overensstemmelse med de regler om god forvaltningsskik der er indeholdt i pkt. 206 og 207 i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven.

Ombudsmanden anmodede Landsskatteretten om underretning om hvorvidt sagen gav retten anledning til iværksættelse af foranstaltninger der kunne forebygge lignende tilfælde.

Landsskatteretten oplyste senere ombudsmanden om de foranstaltninger der var iværksat.

Ombudsmanden meddelte Landsskatteretten at han havde taget det oplyste til efterretning, og at han herefter ikke foretog sig videre. (J. nr. 1995-13-200).