FOB 95-240

Dispensation fra aktieavancebeskatningslovens § 2 b ved afhændelse af en andel i et A.m.b.A.

01-01-1995

En advokat klagede over en skatteforvaltnings og en told- og skatteregions afslag på dispensation efter aktieavancebeskatningslovens § 2 b, stk. 5, i forbindelse med afståelsen af et andelsbevis. Til støtte for klagen anførte advokaten at afståelsen var et led i salget af hans klients virksomhed. Told- og skatteregionen henviste i sit afslag til at afståelsessummen i overvejende grad måtte anses som vederlag for virksomhedens formue, og ikke som vederlag for den fordel der lå i at have andelsselskabet som handelspartner. Told- og skatteregionen henviste herved til et cirkulære hvori denne sondring var afgørende.

Ombudsmanden udtalte at cirkulærets sondring savnede klar støtte i forarbejderne til lovens § 2 b.

Ombudsmanden mente endvidere ikke at told- og skatteregionen havde lagt afgørende vægt på de momenter i cirkulæret som direkte havde støtte i lovens § 2 b, stk. 5.

Ombudsmanden henstillede at told- og skatteregionen på ny overvejede sin afgørelse på baggrund af ombudsmandens opfattelse af dispensationsreglen i lovens § 2 b, stk. 5. (J. nr. 1994-340-214).