FOB 91-200

Uberettiget afskedigelse af kommunalansat langtidsledig. Manglende partshøring og misvisende begrundelse.

01-01-1991

A, der var langtidsledig, var blevet ansat midlertidigt som kontorassistent i en kommune (K). A havde problemer med at få institutionsplads til sit ældste barn og beskyldte i den forbindelse i en artikel i den lokale avis K for falsk reklame med hensyn til børnepasningstilbud.

K afskedigede kort efter A med en begrundelse, der var formuleret således, at A's udtalelser til lokalavisen fremstod som grunden til afskedigelsen. I en redegørelse til ombudsmanden oplyste K imidlertid, at A's udtalelser ikke var indgået ved beslutningen om afskedigelsen, men at K havde lagt vægt på, at A havde givet ukorrekte oplysninger om sin arbejdssituation i forbindelse med ansøgning om institutionsplads til sine børn.

Ombudsmanden fremsatte indledningvis nogle generelle bemærkninger om offentligt ansattes ytringsfrihed. Ombudsmanden pegede dernæst på, at K ikke havde overholdt forvaltningslovens krav med hensyn til begrundelse og partshøring. Ombudsmanden fandt ikke, at A havde givet ukorrekte oplysninger og udtalte, at afskedigelsen var uberettiget.

Sammenfattende var det ombudsmandens opfattelse, at K's beslutning om afskedigelse og K's fremgangsmåde i den forbindelse var stærkt kritisabel. (J. nr. 1991-1733-42).