FOB 91-111

Berigtigelse af indslag i TV-Avisen. Radionævnets partshørings- og begrundelsespligt.

01-01-1991

A, der havde været direktør i et børsnoteret selskab B A/S, hvis aktier blev suspenderet, klagede i en sag om berigtigelse af oplysninger i et indslag i TV-avisen.

A havde under suspensionen givet Københavns Fondsbørs (KF) meddelelse om, at der var indgået aftale med et belgisk firma om overtagelse af et projekt, og at aftalen ville sikre B A/S et tocifret millionbeløb. I et brev bad A om, at suspensionen opretholdtes, indtil A var "bemyndiget til at sætte rigtige tal på aftalen". KF ophævede dernæst suspensionen. Aftalen med det belgiske selskab blev ikke underskrevet og kom aldrig i stand.

I et indslag i TV-Avisen blev det nævnt, at KF og dermed investorerne tilsyneladende var ført bag lyset af A. Desuden blev det angivet, at sagen havde været genstand for politimæssig efterforskning

A gjorde indsigelse herimod og forlangte berigtigelse af passagerne. A gjorde over for ombudsmanden tillige gældende, at Radionævnet skulle have partshørt ham vedrørende en udtalelse fra Generaldirektøren for Danmarks Radio (DR).

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere afgørelsen om ikke at berigtige indslaget.

Derimod bemærkede ombudsmanden, at afgørelsen burde have indeholdt oplysning om retsgrundlaget, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 1.

Endvidere fandt ombudsmanden, at indlægget fra Generaldirektøren for DR burde have været forelagt A, forinden Radionævnet traf afgørelse, jf. forretningsordenen for Radionævnet § 3 og forvaltningslovens § 19, stk. 1. (J. nr. 1990-881-76).