FOB 91-189

Kommunale tillidsrepræsentanters ytringsfrihed i forbindelse med privatiseringssag.

01-01-1991

En Kommune (K) påtænkte at privatisere områderne for rengøring, vask og bevogtning. Inden kommunalbestyrelsen havde truffet endelig beslutning, udsendte tre tillidsrepræsentanter B, C og D, der var medlemmer af kommunens hovedsamarbejdsudvalg, en pressemeddelelse, hvori indstillingen hos kommunalbestyrelsens flertal blev skarpt kritiseret.

K's advokat gjorde gældende, at B, C og D som tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalgsmedlemmer var underlagt en særlig loyalitetspligt og en tilsvarende begrænsning af ytringsfriheden. K besluttede på den baggrund at tildele B, C og D en skriftlig advarsel, medmindre pressemeddelelsen blev dementeret i sin helhed.

Ombudsmanden fremsatte nogle generelle bemærkninger om offentligt ansattes ytringsfrihed, herunder om hvornår hensynet til offentlige myndigheders interne beslutningsproces og funktionsevne i særlige tilfælde kan føre til en begrænsning af ytringsfriheden. Ombudsmanden fandt ikke, at reglerne om samarbejdsudvalg og om tillidsrepræsentanter udgjorde en begrænsning af ytringsfriheden for de pågældende. Ombudsmanden konkluderede, at K's reaktion og kritik af B, C og D for så vidt var grundløs.

K havde ifølge ombudsmanden berettiget påtalt, at B, C og D ikke i tilstrækkelig grad havde gjort det klart, at de ikke udtalte sig på samarbejdsudvalgets vegne. (J. nr. 1991-354-42).