FOB 91-132

Uholdbar tilbageførsel fra skatteyderens konto af fejlagtigt udbetalt overskydende skat.

01-01-1991

A fik den 11. november 1988 til sin sparekassekonto overført 410 kr. i overskydende skat. Dispositionsdatoen var den 14. november 1988. Ved en fejl fra skattevæsenets side blev der den 14. november 1988 på ny overført 410 kr. til A's konto. Dispositionsdatoen for denne overførsel var den 15. november 1988.

Efter aftale mellem bl.a. Statsskattedirektoratet (SSD) og Sparekasseforeningen blev 410 kr. tilbageført fra A's konto den 22. november 1988. A modtog ikke underretning om tilbageførslen.

Det måtte lægges til grund, at der ikke var indgået en generel aftale mellem SSD og A, hvorefter tilbageførsler kunne ske efter dispositionsdatoen, ligesom A heller ikke havde givet konkret samtykke til tilbageførslen.

På baggrund af en klage fra A fandt ombudsmanden det beklageligt, at SSD ikke havde indhentet A's konkrete samtykke til tilbageførslen eller alternativt, at det fejlagtigt udbetalte beløb var søgt inddrevet under iagttagelse af de almindelige regler om tvangsfuldbyrdelse. (J. nr. 1989-1402-224).