FOB 91-107

Aktindsigt i ikke længere eksisterende lister over medhjælpere for statsadvokat.

01-01-1991

Justitsministeriet afslog i 1991 A's anmodning om aktindsigt i lister med navnene på de personer, som i årene 1988, 1989 og 1990 var beskikket til at møde som medhjælper for Statsadvokaten for Sjælland. Justitsministeriet meddelte A, at listerne - der ikke længere var aktuelle og derfor ikke blev opbevaret af ministeriet - var interne arbejdsdokumenter, der efter lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen var undtaget fra retten til aktindsigt. Justitsministeriet lagde til grund, at A's interesse i at modtage listerne bl.a. udsprang af en straffesag. Ministeriet fandt på denne baggrund ikke at kunne tillægge A's oplysning om at have retlig interesse i at kunne modtage de nævnte lister særlig vægt.

Ombudsmanden udtalte, at spørgsmålet om meddelelse om aktindsigt i henhold til offentlighedslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., bortfaldt, da navnelisterne ikke eksisterede på det tidspunkt, da A anmodede om aktindsigt, og da Justitsministeriet ikke havde pligt til at opbevare listerne, efterhånden som de forældedes.

Ombudsmanden fandt ikke, at det kunne give anledning til kritik, dersom myndigheden inddrager spørgsmålet om, hvorvidt den aktindsigtssøgende har en særlig interesse i at få de ønskede oplysninger, i vurderingen af, om en begæring om aktindsigt bør imødekommes efter reglerne om meroffentlighed (offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.) eller på ulovbestemt grundlag.

Derimod fandt ombudsmanden, at spørgsmålet om den aktindsigtssøgendes eventuelle retlige interesse i at opnå de pågældende oplysninger ikke kunne inddrages i afvejningen af, hvorvidt aktindsigt i henhold til lovens § 11 skulle meddeles i (dele af) interne arbejdsdokumenter. (J. nr. 1991-650-619).