FOB 91-116

Aktindsigt i dokumenter vedrørende Post- og Telegrafvæsenets Jetposttjeneste.

01-01-1991

A anmodede - under henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen - Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet om aktindsigt i dokumenter indeholdende oplysninger om Jetposttjenesten siden projektets start.

Generaldirektøren for Post- og Telegrafvæsenet afslog anmodningen, og kommunikationsministeren fastholdt afslaget. Afgørelsen var begrundet med henvisning til offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 5, om beskyttelse af det offentliges økonomiske interesser.

Ombudsmanden gjorde opmærksom på nogle generelle betingelser for anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 5. Herefter udtalte ombudsmanden, at såfremt en myndighed har dokumenteret, at der er tale om en klart afgrænset del af det offentliges virksomhed, der udøves som en egentlig forretningsvirksomhed i fuld konkurrence med andre (private) virksomheder på området, vil det normalt ikke være nødvendigt at fremkomme med yderligere dokumentation for at anse betingelserne for anvendelse af § 13, stk. 1, nr. 5, for opfyldt.

På baggrund heraf samt på baggrund af en gennemgang af udvalgte dele af det meget omfattende dokumentmateriale fandt ombudsmanden, at langt den overvejende del af dokumenterne vedrørende Jetpost kunne undtages fra aktindsigt i medfør af § 13, stk. 1, nr. 5. Ombudsmanden pegede på, at A som udgangspunkt havde krav på aktindsigt i det resterende dokumentmateriale efter offentlighedslovens § 13, stk. 2, men fandt ud fra ressourcemæssige hensyn samt hensyn til det mulige udbytte ikke grundlag for at henstille til myndighederne at foretage en gennemgang af det samlede dokumentmateriale. (J. nr. 1991-244-512).