FOB 91-60

Børnebidrag ændret med tilbagevirkende kraft grundet åbenbart urigtig førsteinstansafgørelse.

01-01-1991

A klagede over, at Civilretsdirektoratet (CD) - tidligere Familieretsdirektoratet - ikke havde nedsat det bidrag, det påhvilede ham at betale til sit barns underhold, med tilbagevirkende kraft.

Bidraget var med virkning fra 1. januar 1987 af statsamtet (S) sat til normalbidraget med tillæg af 100%. A protesterede herimod, idet han anførte, at der ikke var taget hensyn til de erhvervsmæssige renteudgifter ved beregning af hans indtægt.

CD ændrede S's afgørelse, således at bidraget fra førstkommende forfaldsdag (den 1. januar 1990) blev nedsat til normalbidraget. CD lagde ved afgørelsen bl.a. oplysning om de erhvervsmæssige renteudgifter til grund. CD afslog dog at tillægge afgørelsen tilbagevirkende kraft på baggrund af CD's praksis herom, hvorefter det var et krav, at afgørelsen i første instans skulle være "åbenbart urigtig".

Ombudsmanden udtalte, at han fandt, at oplysningerne om de erhvervsmæssige renteudgifter ville have haft afgørende indflydelse på S's bidragsfastsættelse, hvis de havde foreligget. Under hensyn hertil og til, at afgørelsen fastsatte bidrag for en periode, der lå mere end to år forud for afgørelsen, burde CD - i lyset af praksis - have tillagt sin afgørelse tilbagevirkende kraft. Ombudsmanden henstillede, at CD tog sagen op til fornyet overvejelse.

Efter at have overvejet sagen på ny tillagde CD afgørelsen om nedsættelse af bidraget tilbagevirkende kraft. (J. nr. 1990-875-62).