FOB 91-156

Videregivelse af afgørelseskopi til egen læge i førtidspensionssag.

01-01-1991

Når Den Sociale Ankestyrelse (DSA) traf afgørelse i en førtidspensionssag, var det styrelsens faste praksis at sende en kopi af afgørelsen til ansøgerens egen læge, medmindre ansøgeren forinden havde fremsat indsigelse i forbindelse med en orientering om den påtænkte underretning.

Ombudsmanden udtalte, at DSA's videregivelse af en kopi af afgørelsen til egen læge forudsætter skriftligt samtykke på samme måde, som hvis der havde været tale om videregivelse til en anden forvaltningsmyndighed, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 4. Der var ikke grundlag for at fravige skriftlighedskravet, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 4, 2. pkt. Ombudsmanden henstillede til DSA at ændre sin praksis, så den blev bragt i overensstemmelse med forvaltningslovens § 28. Alternativt pegede han på muligheden for, at styrelsen overlod til ansøgeren selv at orientere egen læge.

I den konkrete sag, hvor DSA - uanset ansøgerens skriftlige indsigelse - havde sendt kopi af afgørelsen til egen læge, var ombudsmanden enig med styrelsen i det beklagelige heri. Ombudsmanden fandt det meget beklageligt, at styrelsen først blev opmærksom på ansøgerens indsigelse, da han efter styrelsens afslutning af sagen påklagede forholdet til styrelsen. (J. nr. 1990-1734-040).