FOB 91-173

Pligt til partshøring over høringssvar fra 1. instansen i klagesag.

01-01-1991

Statens Bilinspektion (SB) havde afslået A's ansøgning om at blive godkendt som taksameterkontrollant med den begrundelse, at A's status som både hyrevognmand, automekaniker og - i givet fald - taksameterkontrollant ville medføre risiko for interessesammenfald, der ville kunne svække kontrolordningens kvalitet.

A klagede til Trafikministeriet (TM), der stadfæstede SB's afgørelse. TM havde forinden indhentet høringssvar fra SB, der uddybede begrundelsen for afgørelsen.

Ombudsmanden udtalte, at hvis en indklaget myndighed i en klagesag afgiver et høringssvar til rekursmyndigheden, hvori myndigheden kommenterer den indgivne klage eller på anden måde uddyber begrundelsen for afgørelsen, vil der som udgangspunkt bestå en pligt til at foretage partshøring. Dette gælder derimod ikke, hvis den indklagede myndighed i høringssvaret blot henholder sig til den trufne afgørelse.

TM burde derfor have sendt høringssvaret fra SB til partshøring hos A, inden afgørelsen blev truffet. (J. nr. 1991-189-519)