Undervisningsministeriet bedt om at genoptage sag om fyring af ældre medarbejder

21-07-2005

Pressemeddelelse

Den 21. juli 2005

J.nr. 2004-3230-813 AJA

Folketingets Ombudsmand har nu udtalt sig i en principiel sag om myndighedernes ret til – af besparelseshensyn – at indføre en såkaldt "pligtig afgangsalder," således at medarbejdere automatisk afskediges når de fylder for eksempel 67 år.

Ombudsmanden er mest tilbøjelig til at mene, efter at have undersøgt en konkret sag om afskedigelsen af en 67-årig kvindelig jurist fra Undervisningsministeriet, at ministeriet har overtrådt forvaltningsretlige grundsætninger ved på grund af sparekrav at indføre regler om at alle ansatte skal afskediges når de fylder 67 år – i stedet for konkret at skønne hvem af ministeriets ansatte der, uanset alder, bedst kunne undværes (Undervisningsministeriet havde tidligere – i lighed med en række andre offentlige ansættelsesmyndigheder – praktiseret en aldersgrænse på 70 år).

Undervisningsministeriet har efter ombudsmandens opfattelse desuden ikke påvist at ministeriets afskedigelse af 67-årige medarbejdere i en periode hvor ministeriet samtidig foretog nyansættelser, var nødvendige som følge af sparekrav. Ombudsmanden mener derfor at der kan rejses alvorlig tvivl om hvorvidt sådanne afskedigelser er i overensstemmelse med det såkaldte forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Kernen i dette princip er at mere byrdefulde indgreb som f.eks. afskedigelse kun må finde sted hvis et mindre byrdefuldt indgreb ikke er tilstrækkeligt til at opnå det pågældende formål.

Kvinden blev afskediget den 14. juni 2004 – med virkning fra udgangen af januar 2005 – under henvisning til at ministeriets ledelse i februar 2002 havde besluttet at indføre en generel pligtig afgangsalder på 67 år for alle overenskomstansatte medarbejdere.

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen fastslår i sin redegørelse, at det "forekommer mig betænkeligt (...) at anvende faste aldersgrænser i sager om afskedigelse på grund af besparelser."

"Kravet om at myndigheden i sådanne sager skal vælge dem der bedst kan undværes, omfatter selvsagt ikke kun ældre ansatte. Faste aldersgrænser anerkendes nok som et hensigtsmæssigt middel til at foretage abstrakte vurderinger af aldersbetinget uegnethed, men vil efter min opfattelse udgøre et aldeles utilstrækkeligt sammenligningsgrundlag i sager om afskedigelse på grund af besparelser, alene af den grund at yngre ansatte på forhånd forbigås", skriver ombudsmanden.

Folketingets Ombudsmand har derfor bedt Undervisningsministeriet genoptage sagen om afskedigelsen af den 67-årige jurist og revurdere grundlaget for afskedigelsen. Hvis ministeriet fastholder afskedigelsen, vil Folketingets Ombudsmand bede Civilstyrelsen give den pågældende fri proces således af afskedigelsens lovlighed kan prøves ved domstolene.

En kopi af redegørelsen vedlægges. [Se vedhæftede pdf-version].

Yderligere oplysninger hos Folketingets Ombudsmand, telefon 33 13 25 12. Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.