Om Folketingets Ombudsmands beretning for året 2004

03-10-2005

FOLKETINGETS OMBUDSMAND
Gammel Torv 22. 1457 København K
Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17
Personlig henvendelse 10-15
 

Dato: 3. oktober 2005

J.nr.:   2005-0545-970
Sagsbehandler:  JO/kr
(Bedes anført ved henvendelser)


Til redaktionerne 

Pressemeddelelse

 

Ombudsmanden har den 29. september 2005 afgivet beretning til Folketinget om sin virksomhed for året 2004.

Afsnit I om ”Embedets almindelige forhold” indeholder oplysninger om personaleforhold, inspektioner mv. og kompetenceafgørelser. Endvidere er der en sagsstatistik.

Antallet af oprettede sager i 2004 var 4.093. Det tilsvarende tal for 2003 var 4.298.

Afsnit II indeholder en gennemgang af de generelle forvaltningsretlige spørgsmål som sagerne i beretningen har rejst.

Afsnit III indeholder sager som er af almindelig interesse. For at lette overskueligheden er sagerne placeret i underafsnit: for de enkelte ministeriers sagsområder og for kommunale myndigheder. Hvert underafsnit indeholder en kort beskrivelse af hvorledes sagerne fordeler sig inden for de enkelte ministerområder og i kommunernes sagsområder. Afsnit III indeholder også supplerende oplysninger om sager der er omtalt i tidligere beretninger.

Afsnit IV indeholder et egen drift-projekt om undersøgelse af 75 bødesager fra 5 politimestre og en gengivelse af nogle af ombudsmandens rapporter om inspektionsbesøg.

Afsnit V indeholder beretningens registre.

På baggrund af den betydelige internationale interesse for den danske ombudsmandsinstitution og dens virksomhed udgives senere et engelsk resumé af beretningen. Resuméet indeholder – foruden oplysninger om embedets almindelige forhold – bl.a. en sammenfatning af de enkelte sager og redegørelser.

Som tidligere arrangerer Folketingets Retsudvalg i november måned et offentligt møde om beretningen.
På Folketingets hjemmeside (www.ft.dk) vil der blive lagt flere informationer om dato og mødets program og afvikling.

Eksemplarer til pressen kan afhentes gratis på adressen Gammeltorv 22, 1457 København K, tirsdag d. 4. oktober kl. 12-15 og onsdag d. 5. oktober kl. 9-15.

Som noget nyt er beretningen i år lagt på en cd-rom som følger med den trykte bog.

Sagerne fra beretningen findes også på ombudsmandens hjemmeside. Ligeledes vil hele beretningen for 2004 være tilgængelig som pdf-fil fra tirsdag d. 4. oktober.  


Folketingets Ombudsmand