Ombudsmanden følger situationen på Københavns Kommunes lokalcentre tæt

09-08-2005

Pressemeddelse


FOLKETINGETS OMBUDSMAND
Gammel Torv 22. 1457 København K
Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17
Personlig henvendelse 10-15

Dato: 9. august 2005

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen har i dag meddelt Københavns Kommune at han vil følge situationen på kommunens lokalcentre – derfor er kommunen blevet bedt om i den kommende tid løbende at holde ombudsmanden orienteret om hvordan det skrider frem med en lang række lovede forbedringer af sagsbehandlingen og serviceniveauet.

Pressen beskrev i maj 2005 hvordan kvaliteten i servicen overfor borgerne var dalende i f.eks. sager om kontanthjælp og sygedagpenge, at tidsfrister ikke blev overholdt, at sagsbehandlerne ofte havde flere og tungere sager end i andre kommuner, og at de ansatte meldte sig syge og/eller søgte væk på grund af arbejdspresset.

Folketingets Ombudsmand meddelte i brev af 27. maj 2005 Københavns Kommune at ombudsmanden af egen drift ville undersøge forholdene på lokalcentrene – som han havde gjort det første gang i 1999 – og ombudsmanden bad i den forbindelse om en redegørelse fra kommunen om forholdene.

Københavns Kommune har i en redegørelse til ombudsmanden af 6. juli 2005 medgivet at "forholdene på lokalcentrene ikke er tilfredsstillende."

Kommunen har videre meddelt at der i 2005 omfordeles fem millioner kroner til etablering af et midlertidigt vikarkorps til at varetage kontraktindgåelse og jobplaner på blandt andet kommunens lokalcentre, at der afsættes fem millioner kroner til at gennemføre de lovpligtige kontaktforløbssamtaler i 2005, at det indstilles til økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i sidste halvdel af 2005 at ansætte medarbejdere svarende til en årlig udgift (2006) på 11 millioner kroner, at der af udisponerede midler fra budget 2005 afsættes 2,75 millioner kroner til efteruddannelse af frontpersonale på lokalcentrene, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at kompetenceudvikling, efteruddannelse samt organisations- og ledelsesudvikling på lokalcentrene indgår i budgetforhandlingen for 2006 med 14 millioner kroner, og at merudgiften på 11 millioner kroner til gennemførelse af de lovpligtige kontaktforløbssamtaler i 2006 og frem ligeledes indgår i budgetdrøftelserne for 2006.

Folketingets Ombudsmand har på den baggrund besluttet at han ikke umiddelbart vil iværksætte en egentlig undersøgelse af forholdene. Københavns Kommune er i stedet blevet bedt om – til brug for ombudsmandens senere vurdering af hvorvidt han vil gennemføre en egentlig ombudsmandsundersøgelse – at holde ham orienteret om hvordan det går med de lovede initiativer.

Ombudsmandens brev af d.d. til Københavns Kommune er vedlagt. [Se vedhæftede pdf-version]

Yderligere oplysninger hos kontorchef Bente Mundt, Folketingets Ombudsmand, eller ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, mobil 40 43 45 43.