Ingen nærmere undersøgelse i sag om ytringsfrihed for ansatte i Ballerup Kommune.

08-12-2005

FOLKETINGETS OMBUDSMAND
Gammeltorv 22, 1457 København K
Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17
Personlig henvendelse 10-15
 

Dato: 8. december 2004

J.nr.:   2005-3419-815
           2005-2335-815


 

Pressemeddelelse 

Ingen nærmere undersøgelse i sag om ytringsfrihed for ansatte i Ballerup Kommune.


Folketingets Ombudsmand har tirsdag meddelt Ballerup Kommune at ombudsmanden ikke vil gennemføre en egentlig ombudsmandsundersøgelse af sagen om de påståede krænkelser af ytringsfriheden for ansatte i Ballerup Kommune.

Ballerup Kommune har i en udtalelse til Folketingets Ombudsmand oplyst at kommunen ikke – som det har været beskrevet i flere artikler i fagbladet Børn & Unge – har pålagt kritiske ansatte ved kommunens institutioner tavshed. Da der er en vis uoverensstemmelse mellem opfattelsen af hvad der er foregået, og da det ikke er muligt for ombudsmanden at få afklaret uoverensstemmelsen, kan ombudsmanden ikke gøre mere.

Det skyldes især at Folketingets Ombudsmand undersøger sager på et skriftligt grundlag og ikke har mulighed for at afhøre de implicerede.

Folketingets Ombudsmand har noteret sig at Ballerup Kommune er enig med ombudsmanden i at de ytringer som en offentligt ansat fremsætter offentligt på egne vegne, ikke kan mødes med direkte eller indirekte sanktioner - medmindre den ansatte overskrider de begrænsninger som i særlige tilfælde gælder for sådanne udtalelser.

Folketingets Ombudsmand går nu ud fra – da kommunens holdninger til ytringsfrihed tilsyneladende er blevet misforstået af flere af de ansatte – at Ballerup Kommune sørger for at give de ansatte korrekte informationer så denne misforståelse kan blive rettet.


Baggrund om sagen:

Fagbladet Børn & Unge har i tre artikler beskrevet hvordan Ballerup Kommune angiveligt har forhindret en række af kommunens institutionsledere i at ytre sig – kritisk – om ledelsen.

 • I artiklen ”Ballerup knægter ytringsfriheden” hedder det blandt andet at ”over 100 daginstitutionsledere i Ballerup Kommune overværede en kollega blive ’offentligt spanket’ på et hasteindkaldt møde med ledelsen. Kollegaen havde udtalt sig kritisk om kommunens ledelsesstil … og formålet med mødet var ifølge flere ledere også at lukke munden på dem.” Det er endvidere beskrevet hvordan flere på mødet skulle have udtalt at de også havde fået påtaler.
 • I artiklen ”Man binder os på mund og hånd” er en række anonyme ansatte citeret for at de ikke længere tør stå frem – en ansat siger ifølge bladet: ”Jeg har opbrugt min kvote for, hvor meget man kan sige offentligt, og jeg har ikke lyst til at blive den næste, der bliver banket på plads”. En anden ansat er citeret for at sige: ”Vi har virkelig fået mundkurv på herude i Ballerup.” (En række af de øvrige anonyme citater er gengivet i vedlagte udtalelse).
 • I samme artikel hedder det, at lederen af klubben Hedegård Nord fik ”mundkurv på af kommunen. Klublederen fik i forbindelse med lukningen af sin klub at vide, at han ikke måtte udtale sig til pressen.”
 • Bladet har desuden beskrevet hvordan det af et diskussionsoplæg fra direktionen i Ballerup Kommune skulle fremgå (på en overhead) at kritik af beslutningerne i kommunen er forbudt. På en overhead, der blev præsenteret for de ansatte på institutionsområdet, skulle det blandt andet hedde: ”Frustration over resultatet skal håndteres i leder til leder-dialogen.”


Ballerup Kommune har i en redegørelse til Folketingets Ombudsmand oplyst at ”artiklerne ikke tegner et retvisende billede af forholdene på dagpasningsområdet i Ballerup Kommune.”

Kommunen har desuden oplyst:

 • At formålet med mødet med over 100 daginstitutionsledere ikke var ”at foretage en ’disciplinering’ af institutionslederne”, herunder lederen af en bestemt institution, men alene ”at bringe processen omkring implementeringen af ledelsesgrundlaget på dagpasningsområdet tilbage på sporet”.
 • At kommunen stiller sig uforstående overfor de – anonymt – fremsatte påstande om at flere ansatte har fået mundkurv på.
 • At lederen af klubben Hedegård Nord ikke har fået noget forbud mod at udtale sig til pressen, men at han og en anden leder ”har henvendt sig i forvaltningen og anmodet om at blive vejledt om, hvordan de skal håndtere henvendelser fra pressen i sagen om lukningen af institutionen” – og herefter er blevet vejledt.
 • Ballerup Kommune har bekræftet at det af plancher, der blev præsenteret på et møde, blandt andet fremgår, at ”Frustration over resultatet skal håndteres i leder til leder-dialogen”. Kommunen har i øvrigt overfor Folketingets Ombudsmand tilføjet at ”forventningen om, at alle ledere loyalt bakker op om trufne politiske beslutninger, er et centralt element i vores fælles ledelsesgrundlag.” Kommunen bemærker at den er helt opmærksom på ”at der i praksis kan opstå situationer, hvor topledelsens henstilling til lederne om at udvise loyalitet og anvende de formelle ledelsessystemer må vige til fordel for den grundlovssikrede ret til ytringsfrihed” og ”anvisningerne/henstillingerne er således absolut ikke et forsøg på at etablere censurordninger, hvorefter ansatte i Ballerup Kommune – som privatpersoner – forbydes at ytre sig offentligt.”


Folketingets Ombudsmand har i dag meddelt Ballerup Kommune at han ikke vil iværksatte en nærmere undersøgelse af påstandene om manglende ytringsfrihed blandt ansatte i kommunen.

Ombudsmanden har ved sin afgørelse lagt vægt på:

 • Af artiklerne i fagbladet Børn & Unge fremstår det således at reglerne for offentligt ansattes ytringsfrihed er blevet tilsidesat af Ballerup Kommune. I flere tilfælde hviler artiklerne på direkte citater fra institutionsledere der – bortset fra i et enkelt tilfælde – imidlertid er fremsat anonymt. Ballerup Kommune har i en udtalelse til ombudsmanden afvist de anonymt fremsatte påstande. Denne uoverensstemmelse – mellem de anonyme citater og kommunens udtalelse – kan ikke afklares af ombudsmanden da ombudsmanden behandler sager på et skriftligt grundlag og normalt ikke kan afhøre personer. Ombudsmandsinstitutionen egner sig ikke til at afklare bevisspørgsmål medmindre det kan ske på grundlag af de tilgængelige dokumenter i en sag.
 • Af samme grund kan ombudsmanden ikke nærmere undersøge påstanden om at lederen af klubben Hedegård Nord i forbindelse med lukningen af klubben fik at vide at han ikke måtte udtale sig til pressen. Ballerup Kommune har således oplyst at den pågældende selv henvendte sig til kommunen og bad om at måtte blive vejledt om hvordan han skulle håndtere henvendelser fra pressen.
 • Ballerup Kommune har bekræftet at en planche med sætningen ”Frustration over resultatet skal håndteres i leder til leder-dialogen” er blevet vist for medarbejderne, men dertil oplyst at anvisningerne/henstillingerne absolut ikke er et forsøg på at etablere censurordninger.

Folketingets Ombudsmand har bedt Ballerup Kommune om at modtage kopi af de retningslinier for kommunens ansattes udtalelser til offentligheden som Ballerup Kommune eventuelt fastsætter.

Flere oplysninger hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, mobil 40 43 45 43.